El model 347, creat en 1986, constitueix una eina essencial de control per part de la AEAT.

Aquest model els permet disposar de la informació sobre les operacions dels contribuents que realitzen activitats econòmiques, amb detall trimestral.

El termini per a la seva presentació de la denominada declaració anual d’operacions amb terceres persones finalitza el 28 de febrer.

Per això és important parar-li esment al seu emplenament, més enllà que ens permeti detectar, a conseqüència de la comunicació dels nostres proveïdors, que les xifres que figuren en comptabilitat són les correctes, i que per exemple no s’ha extraviat cap factura, o que s’ha comptabilitzat erròniament.

És important destacar que, en cas de produir-se diferències amb els imports que vagin a declarar els nostres proveïdors o clients, recomanem declarar l’import que consti en la nostra comptabilitat. Per exemple: en el cas que en la nostra comptabilitat s’hagi declarat una factura amb data desembre 2022 al gener de 2023, no cal forçar el quadri. També es poden produir discrepàncies en el detall trimestral.

Creiem d’interès recordar uns certs punts a tenir en compte a l’hora d’elaborar la nostra declaració:

 • La informació d’aquestes operacions se subministrarà desglossada trimestralment i el criteri a seguir per a la imputació de les factures és el del seu registre en els llibres de l’IVA. Com hem comentat anteriorment, aquest criteri pot provocar discrepàncies entre els imports declarats pel client i el proveïdor. El criteri correcte és:
  1. Les factures expedides han d’estar anotades en el moment en què es realitzi la liquidació i pagament de l’impost corresponent a aquestes operacions.
  2. Les factures rebudes han d’estar anotades conforme es rebin i dins del període de liquidació en què procedeixi efectuar la seva devolució.
 • Queden excloses del deure d’incloure’s en el Model 347, totes aquelles operacions respecte de les quals existeix una obligació periòdica de subministrament d’informació a l’Administració Tributària mitjançant declaracions específiques. Per tant, totes les operacions sotmeses a retenció no s’han de declarar en aquest model, incloent-hi els arrendaments de locals, que estiguin inclosos en el model 180, traslladant l’obligació d’informar sobre la Referència Cadastral de l’immoble a l’arrendador en el propi model 180.
 • Els subjectes passius inscrits en REDEME no estan obligats a presentar el model 347, ja que estan obligats a portar els seus Llibres registro de l’IVA a través de la Seu electrònica de la AEAT. Estan inclosos en el SII.
 • Es consignaran per separat en el model les Operacions amb Inversió del Subjecte Passiu i també les Operacions de Règim de Dipòsit Diferent del Duaner.
 • En les caselles trimestrals es poden consignar imports negatius, sempre que l’import anual, en el seu valor absolut, sense signe, superi els 3.005,06 euros.
 • Les bestretes de clients a proveïdors han d’incloure’s en la declaració anual d’operacions amb terceres persones. Posteriorment, quan l’operació s’efectuï, es declararà l’import total de la mateixa minorat en l’import de la bestreta ja declarada, sempre que el resultat d’aquesta minoració superi, juntament amb la resta d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat, el límit de 3.005,06 euros.
 • No han de presentar model 347 les persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes de l’IRPF per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d’estimació objectiva i, simultàniament, en l’IVA pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca, o del recàrrec d’equivalència, salvo per les operacions per les quals emetin factura.
 • En el model 347 han d’incloure’s l’import de les subvencions, ajudes o auxilis no reintegrables, tant rebuts com concedits, sempre que superin els 3.005,06 euros per perceptor. En el cas particular d’una subvenció rebuda, la clau amb la qual s’han de consignar les subvencions rebudes en el model 347 és la B: lliuraments de béns i prestacions de serveis superiors a 3.005,06 euros, en assimilar-se la subvenció a un ingrés per vendes.
 • En els pagaments a entitats financeres, en el cas de pagaments de quotes de lísing, es consignarà tant la part corresponent a l’arrendament com la corresponent a la càrrega financera, mentre que en els pagaments dels préstecs només ha de ser objecte de declaració el pagament dels interessos.
 • Les entitats asseguradores hauran de consignar separadament d’altres operacions, les d’assegurances, és a dir, les primes o contraprestacions rebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes en l’exercici de l’activitat asseguradora.
 • Les operacions que s’entenguin realitzades a Canàries han d’incloure’s en el model 347 per l’import total de la contraprestació. Aquesta serà la que resulti de les normes vigents per a la determinació de la base imposable del IGIC, afegint les quotes repercutides o suportades per aquest impost. És a dir, han d’incloure’s en el model 347 els serveis prestats a establerts a les illes Canàries. Les operacions que no s’inclouen en el model 347 són els lliuraments i adquisicions de béns que suposin exportacions o importacions com a enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Canàries, Ceuta i Melilla.