La Llei de Societats de Capital reconeix als socis, una sèrie de drets en funció del percentatge de participació que ostentin en la societat.

Analitzem quins són aquests drets, així com el percentatge requerit per a exercitar-los:

1.- Informació.

L’article 196 de la Llei de Societats de Capital – d’ara endavant LSC – contempla que els socis podran demanar per escrit informes o aclariments sobre els assumptes inclosos en l’Ordre del dia i els administradors no podran denegar la informació quan el sol·licitin socis que representin almenys un 25% del capital social.

 

2.- Sol·licitud de convocatòria de Junta General.

L’article 168 de la LSC estableix que els socis que siguin titulars d’almenys el 5% del capital social, poden exigir a l’òrgan d’administració de la societat, la convocatòria de Junta General.

 

3.- Assistència i vot en les Juntes Generals.

L’article 179 de la LSC determina que el soci té dret a assistir i votar en les Juntes Generals, sense que els Estatuts puguin exigir la possessió d’un determinat nombre de participacions per a poder assistir a la Junta.

 

4.- Accions contra l’administrador.

Segons el que es disposa en l’article 239 de la LSC, els socis que representin almenys un 5% del capital social, podran sol·licitar la convocatòria de la Junta General perquè decideixi sobre l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra els Administradors.

 

5.- Impugnació d’acords socials.

L’article 206 de la LSC disposa que els socis que representin almenys l’1% del capital social, tenen dret a impugnar els acords de les Juntes que siguin contraris a la Llei, als Estatuts o bé lesionin interessos de socis, tercers o de la pròpia Societat.

Per a impugnar acords contraris a l’ordre públic no s’exigeix percentatge mínim.

 

6.- Nomenament d’auditor.

L’article 265.2 de la LSC disposa que en aquelles societats que no estiguin obligades a sotmetre els seus comptes anuals a verificació per part d’un Auditor, els socis que representin, almenys el 5% del capital social podran sol·licitar del Registrador Mercantil el nomenament d’un Auditor perquè verifiqui els comptes anuals d’un exercici.

 

7.- Acta notarial.

Els socis que representin com a mínim el 5% del capital social podran requerir la presència d’un Notari perquè estengui acta de la Junta General.

 

8.- Assumpció preferent.

L’article 304 de la LSC estableix que els socis tenen dret a assumir amb caràcter preferent les noves participacions que s’emetin en un augment de capital, amb càrrec a aportacions dineràries.

 

9.- Dividends i quota de liquidació.

L’article 348 de la LSC reconeix un dret de separació al soci en cas de falta de distribució de dividends si es compleixen determinats requisits.

Aquest dret de separació es reconeix a qualsevol soci que hagi votat a favor de la distribució dels beneficis socials, quan la Junta no hagi acordat pagar com a dividend, almenys, el 25% dels beneficis legalment distribuïbles obtinguts durant l’any anterior.