La normativa de l’Impost de societats concedeix un tracte favorable a aquelles entitats que inicien la seva activitat.

L’incentiu fiscal consisteix en l’aplicació del tipus impositiu del 15% (en lloc del general, 25%) durant un període determinat.

Les condicions exigides són les següents:

  1. Activitat econòmica: l’entitat ha de dur a terme l’ordenació per compte propi dels mitjans de producció i/o recursos humans amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis; en cas d’arrendament d’immobles, es considerarà que hi ha activitat econòmica quan es disposi dels mitjans materials i personals mínims exigits (art.5.1 LIS). En conseqüència, les societats patrimonials no poden aplicar aquest incentiu.
  2. Termini: el tipus de gravamen reduït s’aplica en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva, així com en el període impositiu següent. Això és, si en el període següent al primer en què es tingui base imposable positiva l’entitat té pèrdues, no pot ajornar-se l’aplicació d’aquest. No és aplicable cap excepció en el cas en què l’entitat tingui benefici en el primer any, i la durada del període impositiu sigui inferior a l’any natural.
  3. Grup de societats: no té consideració d’entitat de nova creació aquella que formi part d’un grup mercantil, segons defineix l’article 42 del Codi de Comerç. Així, per exemple, si una societat A constitueix una altra denominada B en la qual participa en el 100%, B no es considerarà entitat de nova creació, ja que A i B formen grup. Per contra, si una persona física, que té el 100% de la societat A, constitueix una nova entitat B per a iniciar una activitat totalment diferenciada, no es considera grup, tret que es compleixin les condicions entitat de propòsit especial

Així, les entitats de nova creació tributaran a un tipus inferior:

  1. Per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros, al tipus del 15%.
  2. Per la part de base imposable restant, al tipus del 20%.

A aquest efecte, no s’entendrà iniciada una activitat econòmica:

– Quan l’activitat econòmica hagués estat realitzada amb caràcter previ per altres persones o entitats vinculades en el sentit de l’article 16 del TRLIS i transmesa, per qualsevol títol jurídic, a l’entitat de nova creació.

– Quan l’activitat econòmica hagués estat exercida, durant l’any anterior a la constitució de l’entitat, per una persona física que ostenti una participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat de nova creació superior al 50%. Ens referim al cas en què es produeix un traspàs de l’activitat de la persona física cap a l’entitat de nova creació, amb disminució o cessament de la totalitat de l’activitat.