Les obres en les comunitats de veïns impliquen de manera habitual molèsties, ja sigui a tots els propietaris o a alguns d’ells.

La Llei 49/1960, de 21 de juliol de Propietat Horitzontal i les seves successives modificacions, recull les obligacions i drets dels propietaris en cas d’obres.

De manera habitual qualsevol obra que es realitza en una comunitat de propietaris pot provocar vibracions, problemes d’accessibilitat, brutícia, o soroll. No obstant això, els veïns també tenen els seus drets i aquestes obres han de complir uns certs requisits per a intentar minimitzar aquestes molèsties.

Quan es realitza una obra que afecti un habitatge en concret, s’ha d’assenyalar oportunament, ja que en el cas que es produeixi un mal innecessari el propietari té dret a ser indemnitzat, per exemple el trencament d’una paret que no aquesta previst en la documentació de l’obra.

Per contra, la brutícia no es considera un perjudici o mal ja que és inevitable.

Els veïns afectats per les obres no poden negar-se, ni a la realització de l’obra, ni al fet que els operaris passin pel seu habitatge quan això sigui necessari. En cas de negativa del propietari, la comunitat podrà exercitar la corresponent acció judicial, sent que els costos del procediment seran a càrrec del veí.

En aquest supòsit, els veïns afectats tenen dret al fet que la comunitat de propietaris es faci càrrec dels danys i perjudicis que l’obra li puguin causar, ja sigui l’allotjament en un hotel de ser necessari o, en aquest cas, el servei de neteja. Per a això, el veí afectat haurà de presentar els oportuns justificants de pagament i pressupostos abans de la finalització de l’obra.

La comunitat de propietaris està obligada a deixar l’habitatge afectat en les mateixes condicions en les quals es trobava abans de començar l’obra.

Finalment, per a conèixer de manera precisa les obligacions i drets dels propietaris quan es realitzarà una obra, és important revisar els Estatuts de la Comunitat ja que aquests poden contenir previsions que afectin aquests drets i obligacions.