Per sol·licitar la devolució de la plusvàlua, el contribuent haurà d’acreditar que hi va haver pèrdues i aportar les escriptures de compra i venda.

En cas d’haver venut recentment un immoble en el qual el preu de venda ha estat inferior al de compra, i s’hagi pagat l’impost de la plusvàlua municipal, el més aconsellable és acudir a l’ajuntament corresponent per a sol·licitar la devolució dels diners.

En la seva sentència de 9 de juliol de 2018 el Tribunal Suprem ha establert que correspon al contribuent provar que hi va haver pèrdues en la venda de la seva propietat.

La prova de les pèrdues:

  • Escriptura de compra i venda de la propietat.
  • Informe pericial que constati que la venda va ser amb pèrdues. Pot ser convenient, però no és obligatori.
  • Documents emesos per Cadastre que reflecteixin la baixada de valor.
  • Consultar les bases de dades del Banc d’Espanya o Societats de Taxació, que estableixen els preus de referència de les hipoteques i reflecteixen l’evolució del mercat.

Els terminis:

Resulta fonamental saber si el pagament de la plusvàlua es va fer mitjançant autoliquidació (la persona paga directament l’impost) o liquidació (l’Ajuntament emet el rebut i sol·licita el pagament), perquè el procediment i terminis d’impugnació són diferents.

  • Si va ser mitjançant liquidació, el termini per recórrer és d’un mes, sol·licitant la devolució dels ingressos del pagament que s’hagi fet indegudament.
  • Si va ser mitjançant autoliquidació, compta amb un període de quatre anys per impugnar-la i es requereix un tràmit addicional: la sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació per ingressos indeguts.

En qualsevol cas, si encara no s’hagués fet el pagament, s’ha de sol·licitar la seva suspensió en base als recents pronunciaments judicials.

Normativa pendent:

Des de juliol de 2017 es troba pendent d’aprovació al Congrés el projecte de llei que modifica l’impost de la plusvàlua, i preveu efectes retroactius a juny de 2017.

A l’espera que s’aprovi la llei que modifica aquest impost i la retroactivitat de les devolucions, recordeu que si va vendre amb pèrdues pot recórrer davant el seu ajuntament en els terminis indicats.