Com cada any, les empreses han de comunicar si s’ha produït una variació en la seva xifra de negocis que els obligui o eximeixi de pagar IAE per a l’exercici 2019.

Amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que va entrar en vigor l’any 2004 només han de comunicar les variacions les societats que estiguin obligades al pagament de l’impost, és a dir, les societats que en l’últim exercici tancat hagin tingut una xifra de negocis superior a un milió d’euros (xifra de negocis de l’exercici 2017).

Una recent sentència del Tribunal Suprem (356/2018) de data 06/03/2018 aclareix quan existeix grup de societats a l’efecte de determinar l’import de la xifra de negocis necessari per a l’exempció del IAE. La remissió continguda en l’article 82.1.c).3ª del text refós de la llei d’Hisendes Locals  als “grups de societats en el sentit de l’article 42 del codi de comerç” ha d’interpretar-se de manera que només es comprenguin en aquest concepte aquells grups d’entitats quan actuïn com a “grups consolidats“, això és, quan hagin de, per obligació legal, formular els seus comptes anuals en règim de consolidació.

En conseqüència, si les societats no actuen com a grup consolidat, ni consta que tinguin l’obligació de fer-ho, l’import de la seva xifra de negocis haurà de considerar-se de forma individualitzada.

A tenir en compte:

Els canvis que han de comunicar-se són els relatius a variacions en els elements tributaris corresponents a cada epígraf d’activitat, com són els metres quadrats utilitzats per a l’activitat, els quilowatts de potència instal·lada, el nombre de vehicles, etc.

Es consideraran variacions dels elements tributaris les oscil·lacions, en més o menys, superiors al 20%. Les variacions inferiors no modificaran la quota a pagar.

El període per comunicar els canvis soferts és durant tot el mes de gener de 2019.

També durant el mes de gener, les empreses que estan donades d’alta en l’epígraf de promoció immobiliària i estan obligades al pagament del IAE, hauran d’informar dels metres quadrats venuts durant l’exercici 2018.

D’altra banda, durant el mes de desembre cal informar de les societats que per a l’exercici vinent estaran o deixaran d’estar exemptes en el pagament del IAE. En concret cal fer les següents comunicacions:

1) ALTA per deixar de gaudir d’exempció. No es tracta de tornar a donar-se d’alta de l’activitat, sinó d’informar que per la nostra activitat abans no pagàvem l’impost i a partir d’ara sí que ho farem. Aquesta comunicació s’ha de fer en els dos casos següents:

  • Societats que en l’últim exercici tancat (en aquest cas 2017) hagin tingut una xifra de negocis superior a un milió d’euros (s’entén que no el tenien en anteriors).
  • Societats que han finalitzat el període d’exempció dels dos primers exercicis impositius per inici d’activitat. Aquest punt afecta també a les empreses que pagaven IAE per una activitat, però quan es produeix l’alta per una de nova activitat, la mateixa està exempta aquest exercici i el següent. Pel que, en finalitzar aquest termini, tenim l’obligació de comunicar la fi del dret d’exempció.

2) BAIXA per gaudir d’exempció. S’ha d’informar en el cas d’empreses que paguen IAE i en l’últim exercici, 2017, la seva xifra de negocis va ser inferior a un milió d’euros. No es produeix una baixa d’activitat, és una baixa en l’obligació del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques