Que totes les rendes d’una entitat puguin ser qualificades com exemptes no eximeix de l’eventual obligació de presentar en termini l’Impost sobre Societats.

L’Impost sobre Societats, en avant IS, grava l’obtenció de renda, qualsevol que sigui la seva font o origen.

Les entitats sense fins lucratius, d’ara endavant EFSL, tenen un tractament diferenciat en l’Impost sobre Societats, que es concreta en dues categories:

 • Entitats acollides a la LLei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i d’incentius fiscals al Mecenatge, que resulta aplicable a les fundacions, les associacions declarades d’utilitat pública que compleixin determinats requisits.
 • Règim fiscal d’exempció parcial, que com veurem és aplicable a la majoria de ESFL, especialment a les Associacions.

Les dues categories ens obligaran a determinar un resultat analític, en el qual es graven determinades fonts de rendes, a diferència del règim general de l’IS, que té un caràcter sintètic, en no diferenciar-les.

 • ENTITATS ACOLLIDES A LA LLEI 49/2002.

Podran acollir-se voluntàriament al règim especial contingut en el títol II de la Llei 49/2002, entre altres, les següents entitats:

Els requisits que han de complir aquestes entitats per acollir-se als beneficis d’aquesta Llei són, a grans trets, els següents:

 • Que persegueixin fins socials d’interès general.
 • Que destinin a la realització d’aquests fins almenys el 70% del resultat de les explotacions econòmiques que realitzin i dels ingressos que s’obtinguin per qualsevol altre concepte minorats en les despeses realitzades per a la seva obtenció.
 • Que l’activitat realitzada no consisteixi en el desenvolupament d’explotacions econòmiques alienes al seu objecte o finalitat estatutària.
 • Que els fundadors, associats, patrons, etc, no siguin els destinataris principals de les activitats que es realitzin per les entitats. Aquest requisit no s’exigeix ​​a activitats d’investigació científica, d’assistència social, activitats esportives.
 • Que els càrrecs de patró, representant estatutari i membre de l’òrgan de govern siguin gratuïts.
 • Que estiguin inscrites en el registre corresponent.
 • Que elaborin anualment una memòria econòmica, i que sigui presentada a l’AEAT.

Els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002 estableixen una relació àmplia de totes les rendes i explotacions econòmiques exemptes diferents de les que es comentaran en el següent grup.

L’altra diferència respecte a l’altra categoria és que els beneficis de les rendes no exemptes tributen només al 10%

Aquest tractament fiscal tan beneficiós té un contrapunt ja comentat: l’obligació de presentar amb caràcter anual la Memòria econòmica en què es justificarà l’aplicació d’aquest règim especial.

Els recordem finalment, si bé mereix capítol a part, que la Llei 49/2002 regula el tractament fiscal de les aportacions i donacions efectuades a aquestes últimes entitats per persones físiques o jurídiques.

 • RÈGIM ESPECIAL D’EXEMPCIÓ PARCIAL.

Es configura com un règim automàtic, aplicable sense necessitat de reconeixement exprés per part de les autoritats fiscals.

Els avantatges fiscals són menors a les de la categoria anterior:

 • L’àmbit de les rendes qualificades com exemptes és molt inferior.
 • El tipus de gravamen aplicable a la base imposable és el tipus general del 25%.
 • No són aplicables a les donacions cap tipus d’incentiu.

Concretament, la Llei del IS estableix, entre altres, com rendes exemptes les que procedeixin de la realització d’activitats que constitueixin el seu objecte social o finalitat específica. Prenguem com a exemple d’això les quotes periòdiques dels associats sempre que no confereixin el dret a rebre una prestació derivada d’una activitat econòmica.

L’exempció no arribarà als rendiments derivats de l’exercici d’activitats econòmiques que seria l’ordenació per compte propi de factors de producció i de recursos humans, tot i que aquestes activitats es realitzin en compliment del seu objecte social o finalitat específica.

Així, en primer lloc, s’haurà de fer una anàlisi detallada de les diferents rendes a l’objecte de la seva qualificació com exemptes o no exemptes. Un cop determinades les no exemptes, haurà de determinar-se el rendiment de les mateixes, procedint a distribuir les despeses.

 • OBLIGACIÓ DE PRESENTAR L’IMPOST SOBRE SOCIETATS.

Adjuntem enllaç en el qual es detalla els llindars a partir dels quals hi ha obligació de presentar el IS per part de les entitats parcialment exemptes. Les entitats acollides a la Llei 49/2002 tenen obligació de presentar-lo en tot cas.