La normativa concursal preveu la possibilitat que el Jutge acordi la declaració del concurs i la seva conclusió simultània, la qual cosa col·loquialment es coneix com a concurs express.

Requisits del concurs express:

El Text Refós de la Llei Concursal en el seu article 470 regula el concurs express, establint que procedirà quan es donin aquestes circumstàncies:

  • Que sigui evident que la massa activa del concursat serà insuficient per a satisfer les despeses del procediment concursal.
  • Que no es prevegi l’exercici d’accions de responsabilitat de tercers.
  • Que no es prevegi la culpabilitat del concurs.

Finalitat del concurs express:

Pretén evitar la tramitació d’un procés concursal, amb els costos que això comporta, quan la concursada manca d’actiu.

Conseqüències del concurs express:

  • En el cas de concurs de persones físiques:

S’obre la possibilitat de sol·licitar el benefici de l’exoneració del passiu insatisfet – BEPI – la finalitat del qual és que el concursat ja no respongui dels seus deutes.

  • En el cas de persones jurídiques:

La societat concursada s’extingirà, procedint-se a la cancel·lació de la societat en els corresponents registres públics.

En la pràctica el concurs express s’està utilitzant sobretot per a obtenir el tancament ordenat d’aquelles empreses que o bé no tenen actiu realitzable o tenen un actiu molt reduït. Així es permet a l’empresari evitar eventuals responsabilitats derivades del fet de deixar una societat insolvent inactiva i sense dur a terme el procés concursal que la llei exigeix.