La campanya de Renda d’aquest exercici està condicionada, com en altres àmbits, per la irrupció del COVID.

En les següents línies tractarem d’exposar les modificacions normatives i els criteris de la Direcció General de Tributs, relacionats amb la pandèmia i que han de ser tinguts en compte a l’hora de confeccionar correctament la declaració de IRPF.

Residència Fiscal:

 • Els dies passats a Espanya durant la durada de l’estat d’alarma compten a l’efecte de determinar la residència fiscal a Espanya.

Renda Exempta:

 • La prestació de la Seguretat Social de l’Ingrés Mínim Vital està exempta. No obstant això, tots els beneficiaris d’aquest, tant el titular com els membres de la seva unitat de convivència, estan obligats a presentar la declaració del IRPF, perquè és una obligació de la pròpia normativa que regula aquesta ajuda.

Rendiment del treball:

 • La prestació extraordinària per cessament d’activitat establerta en l’article 17 del Reial Decret-Llei 8/2020 a conseqüència del COVID-19 tindrà el tractament de rendiment del treball (Consulta Vinculant V0071-21).
 • La citada consulta disposa que l’exclusió total o parcial de pagament de les quotes de RETA a conseqüència del COVID no té incidència en el IRPF, ni com a ingrés ni com a despesa.

Rendiment capital immobiliari:

 • A l’hora d’efectuar la imputació de rendes immobiliàries, no ha d’excloure’s el temps al qual es va estendre l’estat d’alarma derivat de l’epidèmia de COVID-19, tenint en compte l’obligació de confinament i limitació de desplaçaments que aquest estat va implicar (Consulta Vinculant V1368-20).
 • Per als anys 2020 i 2021 s’ha rebaixat el termini que existia perquè els saldos de dubtós cobrament fossin deduïbles, de sis a tres mesos (Reial Decret-Llei 35/2020).
 • Si a conseqüència del COVID es pacta el diferiment dels pagaments pel lloguer, no procedirà reflectir un rendiment de capital immobiliari en els mesos en què s’ha diferit aquest pagament, en haver-se diferit l’exigibilitat de la renda. No confondre amb impagament (Consulta Vinculant 1553/20).

Rendiment d’activitats econòmiques:

 • Les subvencions rebudes de la Comunitat Autònoma per a autònoms en dificultats, que inclou entre altres contingències, la suspensió de la activitat o la caiguda d’ingressos a conseqüència de l’epidèmia de COVID-19 tributarà com a rendiments íntegres de l’activitat econòmica, i haurà d’imputar-se en l’exercici en què es concedeix (Consulta Vinculant V0105-21).
 • No són deduïbles les despeses derivades de subministraments de l’habitatge habitual per a la persona que exerceix activitat econòmica i que no ha acudit tots els dies al despatx. L’habitatge habitual hauria d’estar parcialment afecta a l’activitat (Consulta Vinculant V3461-20).
 • S’han de tenir en comptes les restriccions a les diferents activitats per a calcular el rendiment en estimació objectiva l’any 2020. Vegeu enllaç.

Exempció en guany patrimonial per reinversió. Termini de dos anys:

 • Còmput dels dos anys per a acollir-se a l’exempció del guany patrimonial obtingut en la transmissió de l’habitatge habitual i compra de nou habitatge habitual. Es paralitza d’aquest termini des del 14 de març de 2020, data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, fins al 30 de maig de 2020 (Consulta Vinculant V1118-20).

Deducció per maternitat:

 • En el cas de mares treballadores, quan es produeix la suspensió del contracte de treball durant tot el mes, a conseqüència de l’aprovació d’un ERTO, deixa de realitzar-se una activitat per compte d’altri, i en conseqüència es deixen de complir els requisits per a gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat (100 euros / mes).

Deducció Catalunya. Deducció per doble pagador en la quota íntegra autonòmica del IRPF 2020:

 • Els contribuents que presentin enguany, a partir del 7 d’abril, la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2020, i que hagin estat afectats per un ERTO, s’hagin quedat en atur o hagin obtingut ingressos procedents d’un segon pagador, es podran aplicar la deducció aprovada per Generalitat. Vegeu enllaç.

Gestió de l’Impost:

 • Fraccionament extraordinari per a contribuents que hagin estat en ERTO en 2020. Pagament del IRPF en 6 fraccions, amb venciment el 20 de cada mes (primer venciment 20/07). No esdevingui interessos. Vegeu enllaç.