El Salari Mínim Interprofessional (SMI) i les Bases Mínimes de cotització augmenten un 3,6% en 2022.

El Salari Mínim Interprofessional, serà de 1.000 euros per a l’any 2022, això és un 3,6% més que en 2021 que, el mes de setembre, es va augmentar fins als 965 euros, 35 euros més que en l’exercici 2021.

El passat 23 de febrer del present, es va publicar el Reial Decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el Salari Mínim Interprofessional per a 2022, en el qual s’estableix, entre altres mesures, que el salari mínim interprofessional per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels empleats, s’incrementarà en un 3,6% respecte al SMI vigent en 2021, durant el període comprès entre el 1 de gener i el 31 de desembre del 2022, passant aquest de 965 euros a 1.000 euros mensuals per 14 pagues.

Atenent a l’anteriorment exposat, les empreses hauran de regularitzar el SMI abonat, en el seu cas, des de gener d’aquest exercici, en tant que aquesta pujada ha d’aplicar-se amb caràcter retroactiu, des del 1 de gener abonant, en el seu cas, les diferències originades per la nova normativa.

Al SMI consignat s’addicionarà els complements salarials a què es refereix l’Art. 26.3 del ET, així com l’import corresponent a l’increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima o amb incentiu a la producció.

Conseqüentment a l’anterior, s’haurà d’augmentar, al seu torn, les Bases Mínimes de Cotització, atès que l’establerta inicialment per al 2022, estava fixada sobre la base de l’anterior SMI.

Una vegada més i com ja és tradició, es desmarca l’augment de les Bases de Cotització de l’augment de les pensions i prestacions de Seguretat Social, per motius més que evidents, atenent que un genera ingressos a l’Estat i l’altre genera despeses, encara que aquesta vegada la diferència no és tan abismal com en anys anteriors.