El Govern torna a prorrogar els desnonaments fins al 30 de setembre de 2022, incloent als “ocupes”.

El dimecres, 23 de febrer, es va publicar el Reial Decret-Llei 2/2022, pel qual es prorroga la suspensió de desnonaments.

Efectivament, la Disposició final segona del citat Reial Decret-Llei modifica el Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, i acorda la suspensió dels desnonaments fins al 30 de setembre de 2022:

 • L’arrendatari, fins al 30 de setembre de 2022, podrà sol·licitar la suspensió del desnonament si es troba en situació de vulnerabilitat econòmica.
 • L’anterior és aplicable en els judicis verbals sobre reclamacions de rendes o quantitats deus, així com finalització dels contractes d’arrendaments a l’empara de la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans.
 • Si no estigués assenyalada data per al llançament o no s’hagués celebrat la vista de judici, tant el termini, com la vista, quedaran suspesos, també fins al 30 de setembre de 2022.
 • Perquè l’anterior sigui aplicable l’arrendatari haurà de trobar-se en situació de vulnerabilitat i per a això s’haurà de donar alguna de les següents circumstàncies.
 • Que la persona obligada al pagament de la renda es trobi en situació de desocupació (ERTO), reducció de jornada per motius de cura.
 • El còmput de la unitat familiar als del mes anterior a la moratòria.
 • Amb caràcter general el límit de 3 vegades el IPREM.
 • El límit s’incrementarà en un 0,1 vegades per fill a càrrec i en 0,15 vegades en cas que la unitat familiar sigui monoparental.
 • El límit s’incrementarà 0,1 vegades el IPREM, per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
 • En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral.
 • El límit previst serà de quatre vegades el IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
 • En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatícia sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral, el límit previst serà de 5 vegades el IPREM.
 • Que la renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
 • A aquest efecte, s’entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari.
 • El Jutge haurà de valorar la documentació presentada i tenir en compte la vulnerabilitat de l’arrendador, que prevaldrà sobre la de l’arrendatari.
 • També se suspenen fins al 30 de setembre de 2022, els desnonaments de persones que visquin en una finca sense títol que ho habiliti, la qual cosa comunament coneixem com a “ocupes”.
 • No obstant això, aquesta suspensió no operarà en els següents suposats:
  • Que el propietari sigui persona física i es tracti del seu domicili habitual o segona residència.
  • Que el propietari, ja sigui persona física o jurídica, tingui l’immoble cedit a una persona física que tingués en ell el seu domicili o segona residència.
  • Quan l’entrada o permanència en l’immoble s’hagi produït amb intimidació o violència.
  • Quan l’habitatge es destini a activitats il·lícites.
  • Quan l’immoble estigui destinat a habitatge social i ja s’hagués assignat a una tercera persona.
  • Quan l’entrada en el moble es produeixi amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-Llei.

El Reial Decret-Llei 2/2022, de 22 de febrer, va entrar en vigor l’endemà al de la seva publicació en el BOE, això és, el 24 de febrer de 2022.