Queda poc menys d’un mes per poder prendre decisions que suposin una menor tributació en l’IRPF, a presentar el proper any 2019.

A fi de planificar adequadament el tancament fiscal de la declaració de renda referida a l’exercici 2018, els informem sobre les alternatives existents per aconseguir un màxim estalvi fiscal.

Una adequada planificació fiscal li pot suposar un important estalvi d’impostos. És important analitzar sempre, per a cada cas concret, les alternatives possibles per a adoptar les solucions més rendibles.

Vegem seguidament una síntesi de les mateixes. S’adjunten enllaços a consultes vinculants emeses per la Direcció General de Tributs.

  • RENDES DEL TREBALL. SALARIS I SOUS

Les indemnitzacions per acomiadament estan exemptes en les quantitats establertes per l’Estatut dels Treballadors, amb el límit de 180.000 euros. És necessari per poder accedir a l’exempció que la improcedència sigui declarada en l’acte de conciliació davant el SMAC o en la corresponent resolució judicial (DGT V2158-18). En cas d’acomiadament per causes econòmiques, no és necessari l’acte de conciliació o sentència judicial (DGT V2355-13).

L’excés sobre la quantia exempta, i en general, les rendes amb un període de generació superior a dos anys o qualificades com notòriament irregulars, tindran una reducció del 30%.

Els plans de retribució flexible permeten millorar la retribució neta dels treballadors sense que suposi un cost per a l’empresa. El Reglament de l’IRPF considera certes exempcions per a determinats productes o serveis (vals menjar, xecs guarderia, assegurança de salut, targeta de transport) quan aquests són lliurats per una empresa als seus empleats, oferint una alternativa a aquells treballadors que els paguen amb uns diners que sí que està sotmès a tributació. Convé que l’acord es faci constar en contracte (DGT V1422-18)

La percepció de la prestació per situació d’atur en la modalitat de pagament únic estarà exempta quan es destinin a la realització d’un treball per compte propi. Aquesta exempció és assimilable a l’abonament del 100% de les quotes d’autònoms. Aquesta exempció està condicionada a l’exercici de l’activitat durant un termini de 5 anys.

  • TRIBUTACIÓ DELS GUANYS PATRIMONIALS PER TRANSMISSIÓ D’ACTIUS AMB APLICACIÓ DE COEFICIENTS D’ABATIMENT

Els coeficients d’abatiment van ser eliminats en 2015. No obstant això, s’ha habilitat un règim transitori pel qual serà possible aplicar aquests coeficients en tant la suma dels imports de les transmissions no excedeixi els 400.000 euros per contribuent.

Això obligarà a tenir un control de les mateixes, així com optar per aplicar-los a aquelles transmissions que incorporin una major guany patrimonial.

  • TRIBUTACIÓ DEL GUANY PATRIMONIAL DERIVAT DE TRANSMISSIÓ D’ACTIUS PER CONTRIBUENTS MAJORS DE 65 ANYS

La normativa actual preveu l’exempció del guany patrimonial ocasionada per la transmissió de l’habitatge habitual per majors de 65 anys, fins i tot quan la transmissió es produeixi en els 2 anys següents a que deixi de ser-la. Si l’habitatge és de diversos titulars, li pot interessar ajornar l’operació fins que tots dos tinguin 65 anys, ja que en cas contrari, haurà de tributar el cònjuge que no tingui aquesta edat.

A més de l’esmentada exempció, s’estableix la possibilitat d’excloure de gravamen el guany patrimonial per la transmissió de qualsevol element patrimonial de contribuents majors de 65 anys, amb un límit de 240.000 euros, i sempre que l’import obtingut per la transmissió es destini , en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia a favor seu.

  • REVISIÓ DE LES PÈRDUES PATRIMONIALS I RENDIMENTS DEL CAPITAL PENDENT DE COMPENSACIÓ

L’anterior normativa no permetia la compensació entre rendiments negatius / positius del capital mobiliari (principalment inversions en renda fixa, dipòsits estructurats, operacions d’assegurança) en relació amb guanys / pèrdues de patrimoni (immobles, fons d’inversió, renda variable i derivats). Ara bé, la normativa actual sí que preveu la compensació parcial entre els components amb un límit del 25%. Exemple: podem compensar en 2018 en un 25% les pèrdues ocasionades per venda d’accions amb rendiments de comptes corrents.

Si té pèrdues patrimonials d’exercicis anteriors pendents de compensar, li pot interessar materialitzar alguna plusvàlua tàcita procedint a la seva venda, ja que en cas contrari perd aquesta possibilitat si no l’aplica en un màxim de 4 anys.

  • DEDUCCIÓ PER LLOGUER D’HABITATGE HABITUAL

A partir l’1 de gener de 2015 va quedar suprimida la deducció però es regula un règime transitori que permetrà seguir practicant la deducció a aquells contribuents que amb anterioritat al 1 de gener de 2015 haguessin celebrat un contracte d’arrendament. Caldrà que el contribuent hagi tingut dret a la deducció en un període impositiu meritat amb anterioritat a aquesta data.

Tingui en compte que la seva comunitat autònoma pot contemplar deduccions addicionals per aquest concepte.

  • APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS

La quantia màxima prevista per a les aportacions que donen dret a reduir la base imposable serà la menor de:

  • 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
  • 8.000,00 euros per a tots els contribuents, sense distinció d’edat.

Les aportacions a aquests sistemes seran més beneficiosos com més gran sigui el tipus marginal de l’impost.

  • DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN HABITATGE HABITUAL

A partir l’1 de gener de 2013 va quedar suprimida la deducció per inversió en habitatge habitual.

No obstant això, es va establir un règim transitori de deducció per inversió en habitatge habitual, en virtut del qual podran seguir practicant-se la deducció els següents contribuents:

A) Els contribuents que haguessin adquirit el seu habitatge habitual o haguessin pagat quantitats per a la seva construcció amb anterioritat a 1 de gener de 2013.

B) Els contribuents que haguessin satisfet quantitats per obres de rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual amb anterioritat a 1 de gener de 2013, sempre que les esmentades obres estiguin acabades abans d’1 de gener de 2017.

C) Els contribuents que haguessin satisfet quantitats per a la realització d’obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual de les persones amb discapacitat amb anterioritat a 1 de gener de 2013, sempre que les esmentades obres o instal·lacions estiguin concloses abans d’1 de gener de 2017.

Si l’entitat financera li torna l’excés pagat per aplicació de la clàusula sòl i aquesta quantitat va formar part de la base de deducció, li pot interessar que l’entitat minori directament el principal del préstec, en lloc d’abonar-la, per així evitar la regularització de les deduccions passades (DGT V1568-17).

  • DEDUCCIÓ PER DONATIUS

S’adjunta enllaç per informació detallada, que de forma resumida queda de la manera:

 

Cuantía 2018
Menys de 150 euros 75%
Resta Mateixa entitat durant al menys  3 anys 35%
Resta 30%

 

A MÉS, A TENIR ENN COMPTE

Si té previst llogar un immoble, tingui en compte l’existència de la reducció del 60% que s’aplica quan sigui un habitatge, sempre que no es tracti d’un lloguer de temporada o que l’inquilí sigui una societat que cedeix a un treballador (tret que es designi a aquest en el contracte per a ocupar-la).

Si ha rebut alguna ajuda pública, aquesta tributa en el seu IRPF de l’exercici en el qual es percep com a guany patrimonial, tret que la Llei de l’impost la declari exenta.

 A partir de 2018 els autònoms que desenvolupin l’activitat des del seu habitatge podran deduir despeses un percentatge de les despeses de subministraments (aigua, electricitat, gas, telefonia o internet), en funció dels metres dedicats a l’activitat. En la pràctica es tracta de quantitats poc significatives. A més, per a les despeses de manutenció, han de produir-se en establiments d’hostaleria i restauració i abonats amb mitjans electrònics de pagament.

Si ha transmès el seu habitatge habitual el 2018, obtenint un guany patrimonial, té la possibilitat de reinvertir l’import obtingut per la mateixa en l’adquisició d’un altre habitatge habitual per no tributar per aquest increment. La reinversió ha de realitzar-se en un termini màxim de 2 anys des de la data de transmissió.