Una consumidora no haurà de pagar a la financera el preu que aquesta li reclamava per un tractament dental que no es va prestar.

La  Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona de 27 de març de 2018 analiza un tema tan Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona de 27 de Març de 2018 analitza un tema tan comú com és el finançament d’un tractament dental i la reclamació del seu pagament per la financera.

Així, l’entitat Bansabadell Fincom S.A. reclamar a una consumidora les quotes vençudes del contracte de préstec que aquesta havia subscrit per finançar un tractament dental amb Vital Dent, que finalment no va arribar a prestar-se.

El jutge d’instància va donar la raó a la financera per entendre que el préstec era independent del tractament odontològic.

La consumidora va recórrer en apel·lació i la Sala va començar examinant la vinculació existent entre el contracte de finançament i el contracte de prestació de serveis dentals.

Doncs bé, l’Audiència considera que ens trobem davant d’un supòsit de “contractes vinculats de consum”, aquest tipus de contractes són definits pel legislador com una “unitat comercial” i per tant:

  1. L’eficàcia del contracte principal es supedita a l’obtenció del préstec.
  2. La ineficàcia sobrevinguda del contracte principal (tractament dental) suposa la ineficàcia del contracte de finançament.

En aquest cas la consumidora va demostrar que els serveis de tractament dental no li van prestar per part de Vital Dent, arribant a presentar una queixa davant del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

La Sala entén que aquesta manca de prestació de serveis implica la ineficàcia del contracte de finançament subscrit amb Bansabadell Fincom, SA ja que existia una relació de finançament exclusiu entre ambdues entitats.

Per tot això, es dictamina que el capital que Bansabadell Fincom S.A. va lliurar a Vital Dent, no se li pot exigir a la consumidora.