Recordem l’obligació de legalitzar els llibres de l’exercici 2022 en el termini de quatre mesos després del tancament de l’exercici social.

El dia 30 d’abril finalitza el termini de legalització dels llibres per a les societats que tenen l’exercici econòmic coincident amb l’any natural.

La legalització de llibres comptables serà obligatòria per a tots els empresaris, tal com exposa l’article 25 del Codi de Comerç, siguin persones físiques o jurídiques, a més dels següents:

  • Empresaris individuals, quan estiguin subjectes a l’IRPF en el règim d’estimació directa, que portaran la seva comptabilitat conforme a les normes del codi de Comerç.
  • Subjectes obligats a inscriure’s obligatòriament en el Registre mercantil, recollits en l’article 81 Reglament Registre Mercantil.
  • Els subjectes inscrits en el Registre Mercantil en virtut de disposicions específiques com la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista.
  • Els contribuents obligats a formular comptabilitat conforme a les normes del Codi de Comerç, regulats en l’article 68 del reglament IRPF.

Existeixen dos tipus de llibres comptables a legalitzar, els llibres comptables i els llibres societaris.

Els llibres comptables inclouen:

  • El llibre diari.
  • El llibre d’inventaris i comptes anuals.

Entre els llibres societaris trobem:

  • Llibre d’actes.
  • Llibre registre de socis (societats limitades).
  • Llibre d’accions nominatives (societats anònimes).
  • Llibre de contractes entre societat i el Soci únic (societats unipersonals).

Des del 29 de setembre de 2013, han de presentar-se els llibres de manera telemàtica, per la qual cosa no és possible la legalització de llibres en suport paper.

En el cas que una societat mai hagi legalitzat els llibres, no serà impediment per a legalitzar els llibres de l’exercici vigent o els d’exercicis anteriors, Malgrat això, les conseqüències poden ser una sanció tributària, tal com queda exposat de manera indirecta en l’article 200 de la Llei General Tributària 58/2013, que estableix que per incomplir les obligacions comptables i registrals pot implicar una sanció greu que porta aparellada una multa pecuniària fixa de 150€. A més, és important assenyalar que el codi de Comerç estableix el valor probatori dels llibres de les societats, serà apreciat i reconegut pels Tribunals.