Recentment s’han publicat els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i les mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per a 2023.

Respecte a les mesures fiscals que estableix la Llei 3/2023, el títol I recull les modificacions en l’àmbit dels tributs propis. Cal destacar les següents:

– Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica:

S’estableix que el contribuent es pugui adreçar a qualsevol club o associació automobilística adscrit a la Federació Catalana de Vehicles Històrics per a sol·licitar el document acreditatiu del compliment de les condicions perquè el vehicle sigui considerat clàssic, sense que calgui estar associat. També es modifica, perquè s’amplia el seu abast, la regla de no incloure en el padró definitiu dels vehicles que esdevinguin quotes iguals o superiors a determinada quantitat: en aquest sentit, s’elimina la regla d’acumulació de les quotes dels vehicles que són de titularitat d’un mateix subjecte passiu.

 

– Impost sobre les estades en establiments turístics:

Es modifiquen les tarifes aplicables a les estades en embarcacions de creuer de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

 

– Impost sobre els habitatges buits:

Es modifiquen el còmput del període de dos anys en què l’habitatge buit està subjecte a tributació i la fórmula de càlcul de la bonificació prevista per  destinar habitatges a lloguer social, i s’incrementen els tipus de gravamen.

 

El títol II recull les mesures relacionades amb els tributs cedits:

– Impost sobre la renda de les persones físiques:

Es realitzen modificacions tècniques en les deduccions per donatius a favor de determinades entitats dedicades al foment de la llengua catalana i occitana i al foment de la recerca; a més, i en relació amb la deducció per donatius a entitats dedicades al foment de la recerca, s’incrementa el percentatge de deducció. D’altra banda, atenent la situació econòmica actual i amb l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria, s’incrementen el percentatge i la quantia màxima de la deducció en concepte d’inversió per un àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de recent creació.

 

– Impost sobre successions i donacions:

En aquest tribut, i respecte a les adquisicions de finques rústiques de dedicació forestal, es modifica la reducció en cas d’adquisició mortis causa, que ara també inclourà les construccions situades en la finca i que siguin per a utilitat d’aquesta; es crea també una nova reducció en cas de donació de les citades finques, que reprodueix els requisits establerts en la transmissió per causa de mort.

D’altra banda, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat empresarial, es modifica la reducció per la donació de diners per a constituir o adquirir una empresa o un negoci professional o per a adquirir participacions en entitats, amb l’increment de l’import de reducció màxima i del patrimoni net del donatari, i suprimint el requisit d’edat d’aquest.

Finalment, per a facilitar l’accés a l’habitatge i reduir la càrrega tributària dels contribuents, es modifica la reducció per la donació d’un habitatge que ha de constituir el primer habitatge habitual o per la donació de diners destinats a adquirir-lo, i s’inclou el supòsit en què es fa donació del terreny al descendent per a construir el primer habitatge habitual. També es regula què es considera habitatge habitual a l’efecte d’aplicació d’aquesta reducció en lloc de remetre a la normativa de l’IRPF com fins ara.

La disposició final primera, amb efectes des de l’entrada en vigor de la Llei, estableix que els ajornaments per la modalitat de successions de l’impost sobre successions i donacions que concedeixin els òrgans de gestió de l’Administració tributària en virtut de l’article 73.1 de la Llei 19/2010, de 17 de juny l’article 73.1 de la Llei 19/2010, de 17 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, pot ser de fins a dos anys. Aquest termini de dos anys també s’aplica a les sol·licituds d’ajornament que es presentin en relació amb fets imposables reportats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei i que es trobin en període voluntari de presentació i pagament, i si escau pròrroga, de l’autoliquidació corresponent.

 

– Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:

Es realitzen modificacions en la regulació dels tipus reduïts que grava l’adquisició d’immobles per part de determinats contribuents (famílies nombroses i monoparentals, persones amb discapacitat i joves), s’incrementa el topall de base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques fins als 36.000 euros, s’introdueix l’adquisició del terreny en l’àmbit d’aplicació dels tipus esmentats i es regula què es considera habitatge habitual a l’efecte d’aplicació dels tipus reduïts, en lloc de remetre a la normativa de l’IRPF com fins ara.

També s’introdueix una bonificació de la quota en la modalitat d’actes jurídics documentats per la promoció i explotació d’habitatges en règim de cessió d’ús, que s’aplica a les escriptures públiques que s’atorguin fins al 31 de desembre de 2025.

 

– Impost sobre el patrimoni:

Es modifica la bonificació de les propietats forestals en els mateixos termes que en l’impost sobre successions i donacions per la transmissió lucrativa d’aquestes finques.

 

– Tributació sobre el joc:

S’estableix una obligació formal d’informació a l’Administració tributària per part de Loteries de Catalunya, relativa al subministrament dels cartons del joc del bingo.