Tant en la Societat Anònima (S.A.) com en la Societat de Responsabilitat Limitada (S.L.), els socis no responen personalment dels deutes socials.

És a dir, en aquesta mena de societats, els socis limiten la seva responsabilitat a l’aportació que han realitzat al capital social.

No obstant això, existeixen suposats excepcionals en què els socis tenen una responsabilitat especial.

Quins són aquests supòsits?

1.- Societat irregular

En el cas que es constitueixi una societat i en el termini d’un any no se sol·liciti la seva inscripció en el Registre Mercantil, els socis respondran de les actuacions que realitzi aquesta societat irregular.

 

2.- Societat unipersonal irregular

En el cas que una societat tingui caràcter unipersonal i tal circumstància no s’inscrigui en el Registre Mercantil en un termini màxim de sis mesos, el soci únic respondrà pels deutes de la societat contretes durant el període de unipersonalidad.

 

3.- Reducció de capital amb devolució d’aportacions

Els socis als quals se’ls restitueixen les seves aportacions, o són separats de la societat, responen solidàriament amb la societat dels deutes socials contrets fins a aquest moment i fins a l’import que hagin percebut, durant el termini de cinc anys.

No obstant això, no existirà aquesta responsabilitat si la societat dota una reserva per un import equivalent al que hagin percebut els socis.

 

4.- Passiu després de liquidació d’una societat

Els socis d’una societat liquidada, respondran dels deutes sobrevinguts d’aquesta, fins al límit del que haguessin percebut com a quota de liquidació. Per tant, si la quota de liquidació és 0, no hi haurà responsabilitat.