Se suma a l’obligació d’elaborar un contracte de treball, realitzar la fulla de salaris mensual i l’abonament de les cotitzacions corresponent, la cobertura de la protecció en matèria de seguretat i salut en el treball.

Les persones treballadores al servei de la llar tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut.

Després de la publicació el passat 8 de setembre, del Reial decret – Llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i seguretat social de les Persones Treballadores al servei de la llar, es va suprimir l’exclusió expressa de les persones ocupades al servei de la llar, de la cobertura en matèria de prevenció de riscos laborals.

La citada norma, afegeix al seu torn, la Disposició Addicional 18a a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que estableix que les persones treballadores al servei de la llar familiar, tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, especialment en l’àmbit de la prevenció de la violència contra les dones.

Davant aquest nou marc normatiu, a molts els sorgeix el dubte Haig de concertar com a persona ocupadora un contracte de cobertura, amb un servei de prevenció de riscos laborals?

La norma en matèria de prevenció estableix que l’empresari / ocupador, podrà designar un o diversos treballadors per a ocupar-se de l’activitat preventiva, podrà constituir un servei de prevenció o concertarà aquest servei amb una entitat especialitzada aliena.

De la mateixa manera, l’art. 30.5 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, estableix que les empreses de fins a deu treballadors, l’empresari, en aquest cas ocupador, podrà assumir personalment les funcions, sempre que desenvolupi de manera habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos al fet que estiguin exposades les persones treballadores i la perillositat de les activitats.

Per tant, hi ha la possibilitat que l’ocupador, que disposi de la capacitat necessària, això és que, almenys, disposi de la formació bàsica en prevenció de riscos laborals, podrà assumir personalment la gestió de la prevenció de riscos laborals, però, en aquest supòsit, la norma estableix que haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d’una avaluació externa, per tant, per un servei especialitzat.

Arribats a aquest extrem, convé fer una nova pregunta, Val la pena estalviar-se el cost del servei de prevenció i assumir la responsabilitat de la prevenció de riscos de la persona ocupada al servei de la llar?

Abans de prendre una decisió, s’han de conèixer totes les responsabilitats que s’assumeixen, per part de la persona ocupadora que decideixi gestionar la seva pròpia prevenció de riscos, com les possibles sancions en cas d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals, recollides en l’art. 40.2 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social:

 

GRAU MÍNIM GRAU MIG GRAU MÀXIM
INFRACCIONS LLEUS 45 – 485€ 486 – 975€ 976 – 2.450€
INFRACCIONS GREUS 2.451 – 9.830€ 9.831 – 24.585€ 24.586 – 49.180€
INFRACCIONS MOLT GREUS 49.181 – 196.745€ 196.746 – 491.865€ 491.866 – 983.736€

 

Atenent a l’anteriorment exposat i atès que la gestió de la prevenció de riscos laborals requereix estar completament al dia dels canvis normatius i, per tant, de les noves obligacions que puguin sorgir, el més recomanable és contractar un servei de prevenció aliè, que s’encarregui de la correcta implementació de la prevenció de riscos de la persona ocupada al servei de la nostra llar.