L’Administrador que no liquida ordenadament una societat, és responsable de les negligències tributàries d’aquesta, fins al moment que es publiqui el seu cessament en el Registre Mercantil.

Així ho disposa la recent Sentència del Tribunal Suprem de 7 de Març de 2023.

En aquesta Sentència s’analitza la responsabilitat de l’Administrador d’una societat que ha cessat en la seva activitat i el càrrec de la qual es troba caducat.

Ha de tenir-se en compte que la derivació de responsabilitat tributària a l’administrador social d’una companyia, es produeix pel cessament desordenat de l’activitat social, existint deutes pendents enfront de la Hisenda Pública i sense que l’Administrador hagués intentat la liquidació ordenada de la societat, acudint fins i tot, si això hagués calgut, al corresponent  procés concursal.

No eximeix d’aquesta responsabilitat el fet que el càrrec d’administrador es trobi caducat i això perquè, tal com determina el Tribunal, el mer fet de la caducitat del nomenament pel transcurs del temps previst per al mandat, no implica automàticament la pèrdua de la condició d’administrador.

Per tant:

  • L’administrador el càrrec del qual es troba caducat, haurà de continuar exercint les seves funcions fins al nomenament del seu successor.
  • El cessament del càrrec d’administrador no tindrà efectes fins que el mateix pugui ser conegut per tercers a través de la publicitat que brinda el Registre Mercantil.

En el cas analitzat, l’Administrador el càrrec del qual havia caducat, continuava estant obligat a adoptar les mesures necessàries per a l’ordenada dissolució de la companyia, i al no fer-ho, va incórrer en responsabilitat pels deutes de la societat, sobre la base de l’article 43.1.b) de la Llei General Tributària.