El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres 12 de març de 2021, un conjunt de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia.

La nova Línia d’ajudes directes a autònoms i empreses, dotada amb 7.000 milions d’euros, té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajudes directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia els ingressos de la qual hagin caigut més d’un 30% respecte a 2019.

Els diners es transferirà a les autonomies en un termini d’uns 40 dies, però no es preveu que aquesta ajuda pugui arribar a les empreses fins a principis del mes de maig 2021. Això dependrà de la celeritat en què cada comunitat autònoma pugui posar en marxa el sistema de pagaments a les empreses.

Les noves ajudes establertes tindran caràcter finalista i s’empraran per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020, com a pagaments a proveïdors, subministraments, salaris, arrendaments o reducció del deute financer.

Per a accedir a totes aquestes noves ajudes, les empreses deuran:

 • Mantenir la seva activitat fins al 30 de juny de 2022.
 • No podran repartir dividends ni incrementar les retribucions de l’alta direcció durant dos anys.
 • A més, hauran de complir la resta de requisits habituals en aquests casos: no tenir el seu domicili fiscal en un paradís fiscal, no estar en concurs ni haver cessat d’activitat en el moment de la sol·licitud, trobar-se al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social…

Qui pot accedir a aquesta ajuda?

Podran accedir a aquestes ajudes totes les empreses i autònoms del sector de l’hostaleria i la restauració, els sectors amb accés als ERTO ampliats establerts en el Reial Decret-llei 2/2021, i altres especialment afectats per la pandèmia, com les activitats de la indústria manufacturera relacionades amb el comerç i l’hostaleria; comerç a l’engròs i minorista; sectors auxiliars al transport; manteniment aeronàutic, i activitats relaciones amb la cultura i les activitats esportives. En total, són prop d’un centenar les activitats a les quals podran arribar els recursos.

Sectors que es poden acollir a aquesta ajuda:

En l’ANNEX I del Reial Decret-llei 5/2021, es pot consultar els sectors que poden acollir-se a les ajudes per a empreses i autònoms.

Es pot consultar el text íntegre en el següent enllaç: Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Podran beneficiar-se els autònoms i empreses viables que hagin tingut una caiguda dels seus ingressos d’almenys el 30% en 2020 respecte a l’any anterior.

En el cas de grups consolidats que tributin en l’Impost de societats en el règim de tributació consolidada, s’entendrà com a destinatari a l’efecte del compliment dels requisits d’elegibilitat i transferències, el citat grup com un contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l’integren, per la qual cosa el volum d’operacions a considerar per a determinar la caiguda de l’activitat serà el resultat de sumar tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

I quin import puc sol·licitar?

En els autònoms i les micro pimes amb fins a deu empleats, el primer 30% de caiguda de facturació respecte l’any anterior no es cobreix, i del que sobrepassi aquest 30% només es cobreix fins a un 40% de la disminució d’ingressos. En canvi, per a la resta d’empreses només es cobreix un 20% del que excedeixi del primer 30% de caiguda.

L’ajuda serà una quantitat fixa de 3.000 euros per als autònoms que tributin en règim d’estimació objectiva i un rang d’entre 4.000 i 200.000 euros per a la resta. Aquests imports són màxims, establint cada comunitat autònoma l’import d’aquestes.

IMPORTANT!

Causes d’Exclusió d’aquesta ajuda:

Queden fora de les ajudes els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que:

 • No compleixin els requisits esmentats anteriorment.
 • En la declaració impositiva corresponent a l’exercici 2019 hagin declarat un resultat net negatiu:
  • Autònoms: Un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals hi ha aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació.
  • Per a les societats: Base imposable negativa de l’impost de societats o IRNR abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

Altres mesures acordades:

Ajudes per a la reestructuració de deute financer COVID

Juntament amb el paquet d’ajudes directes, el Govern ha dissenyat un altre fons de caràcter financer dotat amb 3.000 milions que permetrà reestructurar els crèdits sol·licitats des de març del 2020 amb aval públic de l’ICO.

Entre les opcions que permet el Reial decret, es podran recordar mesures com:

 • Estendre per un període addicional el termini de venciment dels préstecs amb aval públic.
 • Convertir els préstecs amb aval públic en préstecs participatius, mesura que reforçarà els recursos propis de les empreses beneficiàries en tenir aquests préstecs un tractament equivalent al capital a efectes mercantils.

Moratòries concursals fins a 31 de desembre de 2021

A més, s’estenen fins al 31 de desembre de 2021 les moratòries concursals i les mesures d’agilitació en l’àmbit de la justícia per a proporcionar un període que permeti restablir els equilibris patrimonials o abordar processos de reestructuració, entre altres actuacions.