Igual que els matrimonis, les parelles de fet, en cas de defunció d’un dels integrants, tindran dret a la pensió de viduïtat, això sí, les condicions d’accés a la prestació són diferents en ambdós casos.Tindran dret a percebre la pensió de viduïtat qui estigui unit al causant en el moment de la defunció, formant una parella de fet, si compleix els requisits següents:El supervivent ha d’acreditar que els seus ingressos durant l’any natural anterior no van arribar al 50% de la suma total d’ingressos de la parella de fet.• En el cas que no hi hagi fills comuns de la parella de fet amb dret a pensió d’orfandat, el percentatge passarà a ser del 25% de la suma total d’ingressos de la parella.De la mateixa manera, tindran dret a la pensió de viduïtat quan els ingressos del membre supervivent de la parella de fet, siguin inferiors a 1,5 vegades l’import del SMI vigent en el moment del fet causant. Aquest import s’incrementarà en 0,5 punts per cada fill comú amb dret a pensió d’orfandat que convisqui amb el supervivent.Es considera parella de fet la constituïda pels qui, no trobant-se impedits per contreure matrimoni, tinguin una relació afectiva i acreditin una convivència estable en el moment de la defunció, havent conviscut de forma ininterrompuda durant un temps no inferior a 5 anys.A la vegada, han d’estar inscrits com a parella de fet, ja sigui en el registre públic a aquest efecte, com mitjançant escriptura pública, com a mínim, durant un període de 2 anys.La convivència pot demostrar-se per qualsevol mitjà de prova que tingui força suficient i admissible en dret.La quantia serà la mateixa que en el cas de viduïtat general, el 52% de la base reguladora de la prestació, que serà la resultant de dividir entre 28 mesos, les bases de cotització del causant d’un període de 24 mesos ininterromputs, escollits dins del període de 15 anys anteriors al fet causant. Sempre s’apliquen les bases més beneficioses per a la prestació.