La Sala Civil del Tribunal Suprem, en Ple, en Sentència de 22 d’abril de 2015, ha declarat abusives les clàusules dels contractes bancaris de préstec personal, sense garantia hipotecària, celebrats amb consumidors, que estableixen interessos de demora superiors a un increment en dos punts de l’interès pactat en el contracte.Declara que en els contractes bancaris celebrats amb consumidors, les seves clàusules constitueixen condicions generals de la contractació, llevat que es provi que han estat negociades, i per tant aquestes clàusules poden ser controlades judicialment i declarar-se abusives quan és previsible que en cas de negociació el consumidor no les acceptaria.S’estableix un increment de dos punts en cas de demora en el pagament de les quotes del préstec, per tant es pren com a referència l’interès de mora processal d’un deute judicialment declarada que estableix la Llei d’Enjudiciament Civil.A manera d’exemple, en un préstec personal on s’hagin pactat uns interessos del 8%, els interessos per mora en el pagament de les quotes mensuals no poden excedir el 10%, és a dir, 8% més 2 punts, sense que sigui possible que l’entitat bancària imposi interessos propers al 20%, o que fins i tot superen aquest percentatge, com succeeix actualment .