Com cada any i malgrat l’estat d’alarma declarat a conseqüència del Covid-19, el passat 1 d’abril es va posar en marxa la campanya de Renda 2019, que finalitzarà el 30 de juny.

Els recomanem que, cas de validar l’esborrany, prèviament han de revisar tota la informació personal i econòmica, ja que pot contenir errors o bé ometre informació. No oblidem que l’esborrany és una proposta de declaració.

 1. Estic obligat a presentar la declaració? Convé revisar les rendes obtingudes durant l’any 2019 per a avaluar si hi ha obligació de presentació. Encara que no estigui obligat, pot interessar-li presentar-la si el resultat és a retornar.
 2. Situació familiar: Hisenda desconeix si ha tingut algun fill en l’exercici o han canviat les seves circumstàncies personals i familiars. Aquestes es determinen a 31 de desembre. A títol enunciatiu, els requisits per a aplicar el mínim per descendents són: a.) menor de 25 anys (excepte descendents amb discapacitat); b.) que convisquin amb el contribuent; c.) que el descendent no hagi obtingut en l’exercici 2019 rendes superiors a 8.000 euros anuals, excloses les rendes exemptes de l’impost i d.) que el descendent no present declaració de l’IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.
 3. Exempció prestacions maternitat/paternitat: Les prestacions de maternitat i paternitat percebudes del règim públic de la Seguretat Social estan exemptes i no s’inclouen en la declaració, ni influeixen en els límits de l’obligació de declarar.

La Sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018, va declarar expressament exemptes aquestes prestacions amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits.

 1. Rendiments del treball: són deduïbles les quotes satisfetes a sindicats (per imperatiu legal no es posa a la disposició d’Hisenda), a col·legis professionals (quan la col·legiació tingui caràcter obligatori), així com les despeses de defensa jurídica derivats de litigis amb el pagador, amb el límit de 300 euros anuals.
 2. Guanys patrimonials: una de les novetats és que l’exempció per premis de determinades loteries s’amplia respecte a l’any anterior. Per a l’exercici 2019 estan exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000 euros. Per la quantitat restant s’aplica un 20% d’impostos, encara que Hisenda ja s’haurà encarregat de retirar aquests diners a través de les retencions d’IRPF sobre el premi.

Si bé van desaparèixer els coeficients d’abatiment, s’ha habilitat un règim transitori pel qual serà possible aplicar aquests coeficients en tant la suma dels imports de les transmissions no excedeixi de 400.000 euros per contribuent. Això obligarà a tenir un control d’aquestes.

En conseqüència, cobra importància la determinació del preu d’adquisició (inclourà en el seu cas, tractant-se d’immobles, millores), així com el preu de transmissió, del qual es pot restar els costos associats a l’operació (p.e. en cas d’immobles, la plusvàlua municipal, comissió de l’intermediari, etc.).

En cap cas tributa la transmissió d’habitatge habitual per majors de 65 anys o persones en situació de dependència, ni la dació en paga d’habitatge habitual.

Recordi consignar com a guany patrimonial (en la base general) les quantitats rebudes per subvencions públiques per a la compra d’un habitatge, entre altres.

 1. Rendiments d’activitat econòmica: els autònoms que treballen en el seu propi habitatge poden deduir un percentatge de determinades despeses, com poden ser aigua, gas, llum, telèfon o internet. En concret, aquest percentatge resultarà d’aplicar el 30% als metres quadrats d’habitatge destinats a l’activitat.

Com a recordatori addicional, les primes de les assegurances de malaltia satisfetes pel contribuent, en la part que correspongui a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, tenen la consideració de despesa deduïble, amb el límit de 500 euros anuals per cadascun d’ells.

 1. Arrendament d’immobles: si vostè és l’arrendador, convé conservar tots els justificants relatius a despeses de comunitat, tributs, reparacions, assegurances de l’habitatge, defensa jurídica, interessos d’hipoteca, i en general, totes les despeses necessàries per a l’obtenció d’aquests rendiments. A més, és deduïble l’amortització de l’immoble. Quan l’immoble llogat es destini a habitatge, la renda neta positiva del lloguer es reduirà en un 60%. Si l’Administració, en el marc d’actuacions de comprovació, detecta rendes no declarades, no es podrà aplicar aquesta reducció.

Com a novetat de l’any anterior, recordi que a més del NIF de l’arrendatari, és necessari emplenar la data de formalització del contracte d’arrendament.

 1. Deducció per maternitat: Les mares podran minorar la quota de l’impost fins a 1.200 euros per cada fill menor de 3 anys, sempre que realitzin una activitat per compte propi o aliè, per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat i quan els imports no s’hagin percebut mensualment.
 2. Deducció per guarderia: Les dones treballadores que puguin aplicar la deducció per maternitat detallada en el punt anterior, tindran dret a una deducció de fins a 1.000 euros addicionals, quan satisfacin despeses de custòdia en guarderia o centres d’educació infantil autoritzats per cada fill menor de 3 anys.

No obstant això, en l’exercici en el qual el fill menor compleixi tres anys, aquest increment pot ser aplicable respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior en què pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

 1. Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec:

La quantia de la deducció és de 1.200 euros amb caràcter general per a les famílies nombroses i es multiplica per dues per a les famílies nombroses de caràcter especial, que són les que tenen més de 5 fills. Els qui estiguin en aquesta situació es deduiran 2.400 euros.

Aquesta deducció és compatible amb el desgravació de 1.200 euros per cada descendent o ascendent amb discapacitat a càrrec.

El contribuent amb cònjuge discapacitat, no separat legalment, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni generi el dret a les deduccions per descendents o ascendents amb discapacitat, té dret a una deducció de fins a 1.200 euros anuals.

 1. Deducció habitatge habitual i donatius: amb data 1 de gener de 2013 es va suprimir la deducció per inversió en habitatge habitual. No obstant això, es manté un règim transitori per a aquells contribuents que la van adquirir amb anterioritat.

Convé revisar l’import de les donacions efectuades durant l’exercici.

Li recomanem, finalment, l’adequada planificació de l’IRPF durant el propi exercici. Escometre la declaració una vegada iniciada la campanya de renda limita qualsevol opció encaminada a rebaixar la “factura” amb Hisenda. Remetem a l’entrada de bloc en la qual parlem sobre la planificació fiscal de l’IRPF 2019, publicada el mes de desembre passat.