La nova llei deixarà exemptes les vendes amb pèrdues i actualitzarà anualment el valor dels immobles.

L’impost de Plusvàlua Municipal és una de les principals fonts de finançament dels Ajuntaments. En 2017 es van ingressar més de 2.500 milions d’euros a través d’aquest tribut, que grava l’increment de valor que suposadament té un immoble mentre ha estat propietat del que ho ven.

A partir del proper estiu està prevista l’entrada en vigor d’una nova llei amb la qual els contribuents que venguin el seu habitatge per menys valor del que ho van comprar, alguna cosa freqüent durant la crisi, no hauran de pagar per l’impost de plusvàlua.

Els antecedents de la reforma

Una sentència dictada pel Tribunal Constitucional el passat mes de maig ha trastocat als ajuntaments. El tribunal va anul·lar l’impost quan la venda es realitza amb pèrdues, la qual cosa ha provocat una cascada de reclamacions de molts ciutadans. La decisió està reduint les arques municipals i alleujant a milers de contribuents que han sol·licitat la devolució de l’impost als seus ajuntaments.

Aquest nou escenari obligava al legislador a revisar la configuració d’aquest impost, i amb això el finançament de les entitats locals, que porten mesos negociant amb Hisenda la modificació de la plusvàlua municipal i reclamant seguretat jurídica per als ciutadans.

Les claus de la reforma

  • S’introdueix un nou supòsit de no subjecció per als casos en què el subjecte passiu acrediti que no ha obtingut un increment de valor.
  • Serà el contribuent el que hagi d’acreditar que ha venut per menys valor del que va comprar i haurà d’aportar proves per demostrar-ho. Podrà valer-se de les escriptures de compravenda o dels impostos que graven la transmissió de l’immoble: l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  • Hisenda aprovarà uns coeficients que serviran per determinar la revaloració dels immobles en funció del mercat, i que s’actualitzaran anualment per ajustar-los a l’evolució del sector.
  • L’impost també es liquidarà en donacions o herències, en funció del valor que figuri a les declaracions de l’impost de successions i donacions.

Compte amb les vendes a un any

La nova llei establirà que les compravendes d’immobles que es formalitzin en menys d’un any també estaran gravades. Fins ara les anomenades “pilotades immobiliàries” – compra i ven en menys d’un any per major valor – estaven exemptes. Caldrà esperar per veure si s’estableix un règim especial per a les empreses del sector immobiliari, que podrien veure’s molt perjudicades.

En conclusió, la reforma acata la línia jurisprudencial dels tribunals que beneficia al ciutadà, no obstant això, les restants modificacions incloses compensaran amb escreix la recaptació dels Ajuntaments.