La Inspecció de treball, a partir d’ara, controlarà les baixes en seguretat social dels treballadors que hagin estat donats d’alta d’ofici, en ser considerats com a falsos autònoms.

El tema dels falsos autònoms és una cosa que ha preocupat històricament, tant a l’Administració, com a les Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) i als sindicats, però que recentment, amb les últimes actuacions per part de la Inspecció de Treball, han pres major rellevància, com els casos de les Cooperatives Agràries que obliguen als seus treballadors a donar-se d’alta com a socis – treballadors Autònoms, en les quals ha aflorat un gran nombre de “Falsos autònoms”, el que suposa una rellevant evasió de cotitzacions i, per tant, de recaptació per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

El 4 d’agost de 2018, es va publicar el Reial Decret 997/2018, de 3 d’agost, pel qual es modifica el Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reia Decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual es pretén, entre altres qüestions, controlar les altes, baixes i variacions de dades que s’hagin realitzat d’ofici per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social , com a resultat d’actuacions inspectores.

Aquesta norma ve a modificar el art. 31.3 i 35.7 del Reial Decret 84/1996 de 26 de gener, pel qual s’aprova el Reglament General sobre Inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, segons els termes que a continuació es esmenten.

En aquest sentit, a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret, el 5 d’agost del present, en el cas que les Empreses vulguin tramitar la baixa d’afiliació d’un treballador que hagi estat donat d’alta d’ofici, per haver-se considerat fals autònom, necessitaran un informe favorable de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, autoritzant la baixa en Seguretat pretesa.

Per tant, en el cas de comunicar una baixa d’afiliació en aquests supòsits, la mateixa no assortirà efectes fins que es disposi del preceptiu informe d’Inspecció, autoritzant la baixa, de manera que es mantindran totes les obligacions de cotització i pagament, en el cas que el resultat de l’informe sigui desfavorable.

Amb aquest canvi normatiu, es pretén acabar amb les actuacions de les Empreses que, després d’haver estat obligades a donar d’alta a un “fals autònom”, en el Règim General de la Seguretat Social com a treballador per compte d’altri, cursaven la baixa dels mateixos en el Sistema RED, anul·lant així l’actuació de la Inspecció del Treball i les conseqüències d’aquesta afiliació.