La nova Llei de Jurisdicció Voluntària publicada el 3 de juliol possibilita que a partir de juliol de 2017 sigui possible casar-se i divorciar-se davant Notari.La referida Llei de Jurisdicció Voluntària regula tots aquells procediments en els quals o hi ha controvèrsia, tals com a constitució de tuteles, celebració de matrimonis, actes de conciliació, filiació, convocatòria de Juntes, etc….La principal novetat d’aquesta Llei consisteix a establir la distinció entre:

  • expedients de jurisdicció voluntària, que seguiran tramitant-se judicialment.
  • expedients notarials i registrals, que abans d’aquesta Llei eren també judicials.

La Llei ha optat per atribuir un bon nombre dels assumptes que tractaven els jutges a Secretaris judicials, Notaris i Registradors de la Propietat i Mercantils. Per això, en la mesura que la present Llei encomana a Notaris i Registradors de la Propietat i Mercantils determinats expedients en exclusivitat, es preveu que els ciutadans que hagin d’acudir als mateixos puguin obtenir el dret de justícia gratuïta. D’aquesta forma s’eviten situacions d’impossibilitat d’exercici d’un dret, que fins ara era gratuït, per falta de mitjans.Principals novetats d’aquesta Llei:MATRIMONIS I DIVORCISLa nova regulació incrementa les opcions per a la celebració dels enllaços matrimonials. Al costat de les noces religioses i laiques celebrades en ajuntaments i davant els jutges encarregats dels Registres Civils, es podran oficiar també els matrimonis davant els secretaris judicials i notaris.A més els notaris i als secretaris judicials podran autoritzar separacions i divorcis de mutu acord dels cònjuges sense fills menors d’edat (a partir de juliol de 2017).Aquesta Llei entrarà en vigor, amb caràcter general el 23 de juliol de 2015, no obstant això diverses de les seves disposicions ho faran en dates posteriors (octubre de 2015 i juliol de 2017).EXPEDIENTS DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIAEl jutge serà qui resolgui els expedients relatius a:

  • autorització del reconeixement de la filiació no matrimonial.
  • autorització per a l’extracció d’òrgans de donants vius.
  • adopció.
  • dispensa per contreure matrimoni quan hi hagi impediment per parentiu o mort dolosa del cònjuge.

La Llei elimina el supòsit d’emancipació per matrimoni. Fins ara existia la possibilitat de contreure matrimoni des dels 14 anys, la qual cosa implicava l’emancipació de la persona. Ara l’edat per contreure-ho s’eleva als 16 anys.El secretari judicial resoldrà els expedients relatius a:

  • nomenament de defensors judicials.
  • declaracions d’absències i defuncions.
  • nomenament d’administrador, liquidador o interventor d’entitats.
  • celebració de subhastes voluntàries electròniques.

EXPEDIENTS REGISTRALSEls registradors de la propietat i mercantils s’ocuparan dels expedients registrals, entre els quals figuren la convocatòria de junta general de les societats o el nomenament de liquidadors, auditors o interventors.EXPEDIENTS NOTARIALSEls expedients relatius a la declaració d’hereus quan no hi hagi testament a favor dels parents col·laterals i la protocol·lització de testaments manuscrits, tancats o atorgats verbalment passen a ser expedients notarials.A més, la llei preveu que es pugui plantejar davant els notaris un procediment per a la reclamació de deutes dineraris reconegudes i no contradites.