Les Empreses de Missatgeria obligades a augmentar els seus costos d’estructura, en haver d’aplicar el Conveni de Transport de Mercaderies per carretera, que suposa un major nivell salarial i, per tant de cotitzacions, que el conveni sectorial de Missatgeria.El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha enviat una ordre d’actuació a totes les Direccions Provincials d’Inspecció de Treball per iniciar una campanya de control de les Empreses de Missatgeria, concretament pel que fa a salaris i cotitzacions.El II Acord General de Transport de Mercaderies per Carretera, que inicialment va ser signat pels Sindicats CC.OO i UGT i les Patronals CETM i CEOT (UN, ANATRANS i ASTIC), estableix en el seu Art. 3 que:“El II Acord general és d´aplicació a les empreses que, a l’empara dels corresponents títols habilitants de Transportista o d’Operador de Transport regulats per la Llei 16/1987, d’Ordenació dels Transports Terrestres, realitzin activitats de transport públic de mercaderies per carretera en vehicles automòbils que circulin sense camí de rodadura fix i sense mitjans fixos de captació d’energia i/o les denominades auxiliars i complementàries del transport de mercaderies, incloses les activitats de missatgeria i de logística, entenent per aquesta última la que cobreix la planificació, l’organització, la gestió, la supervisió i la realització de les activitats de transport de mercaderies en la cadena de subministrament…”L’Associació Espanyola de Missatgeria (AEM), que no havia estat “convidada” a participar en aquest acord, va interposar Demanda davant l’Audiència Nacional contra els signants d’aquest acord, puix que entenia que existia falta de legitimació i de representativitat dels mateixos per incloure en l’àmbit d’aplicació de l’acord a les Empreses de Missatgeria, sense que la representació d’aquestes hagués participat de l’elaboració de la norma.Finalment, el 21 de març de 2013, les parts van subscriure un acord davant l’Audiència Nacional pel qual les Empreses de Missatgeria quedaven incloses en l’àmbit funcional del II Acord General de Transport, si complien determinats requisits.Així les coses, el Decret 45/2013, que va donar lloc a la Resolució de 11 d’abril de 2013, de la Direcció general d’Ocupació, per la qual es registra i publica el citat Decret de la Sala del Social de l’Audiència Nacional, referent a l’acord aclaridor de l’article 3 del II Acord general per a les empreses de transport de mercaderies per carretera aclareix l’Art. 3, establint que queda inclosa en l’àmbit funcional del mateix, l’activitat de missatgeria que exigeixi d’Autorització Administrativa Habilitant, bé la de transport de mercaderies per carreteres o la d’operador de transport.En definitiva, totes les Empreses de Missatgeria que disposin de l’Autorització d’Operador de Transport haurà d’aplicar obligatòriament el Conveni Col·lectiu de Transport Provincial que correspongui en cada cas, la qual cosa afectarà a la majoria d’aquestes Empreses, en tant que la pròpia Administració les obliga a disposar del títol de Capacitació d’Operador de Transport corresponent per a l’exercici de la seva activitat, el que no es va tenir molt en compte a l’hora de subscriure el tan citat II Acord General.Per tant, el conveni de Missatgeria únicament serà d´aplicació per a aquelles empreses, l’activitat de les quals no precisi d’Autorització Administrativa. Havent transcorregut 4 anys des de la subscripció de l’Acord per part de la AEM i abans que prescriguin les cotitzacions complementàries que puguin generar-se per a aquelles Empreses que no hagin fet els deures i no hagi actualitzat el salari dels seus treballadors, la Inspecció de Treball ha posat la seva maquinària en marxa, el seu objectiu aquesta vegada, les Empreses de Missatgeria, que normalment són Empreses amb un marge de benefici ínfim, la qual cosa posarà en risc la supervivència de moltes d’elles.