En l’actualitat tots ens aventurem a realitzar compres per internet. Cada vegada més comprem oportunitats en tot tipus de gadgets i tecnologia provinents de països més llunyans, en moltes ocasions extracomunitaris.Ara bé, tenim en compte totes les despeses que haurem de pagar en la duana per la importació? El preu de l’article pot encarir-se a tal punt que, si ho hagués sabut per endavant, potser no haguéssim realitzat tal compra.La introducció de mercaderies en Península, Balears i Canàries procedent de tercers països, Ceuta i Melilla, està subjecta al pagament de drets d’importació, IVA o IGIC (Canàries) i, en el seu cas, Impostos Especials i requereix la presentació d’una declaració d’importació (DUA).En el següent quadre poden observar-se els diferents percentatges aplicables en funció del valor de la mercaderia en efectuar una compra per internet a una empresa:

Valor de l´enviament Impostos a pagar

Porcentatge gral. aplicable

Menor o igual que 22 euros Exempt d’aranzel i IVA 0% aranzel0% IVA
Major que 22 euros i menor o igual que 150 euros Exempt d´aranzel però subjecte a IVA 0% aranzel21% IVA
Major de 150 euros Subjecte a aranzel i IVA 2,5% aranzel ( a )21% IVA

 

  1. Tret que l’interessat indiqui expressament la classificació aranzelària aplicable a les mercaderies importades, s’aplicarà una classificació genèrica que suposa l’aplicació dels següents tipus: aranzel 2,5%; IVA 21%; IGIC 7%

 En tot cas, els drets d’importació sempre dependran del país d’origen i del producte. Si es compra a un país comunitari, no es paguen drets d’importació.El pagament s’efectua directament al carter o la companyia de missatgeria, al moment del lliurament del producte.A manera de resum incorporem un senzill exemple en el qual tractem de recollir totes les magnituds comentades en aquest blog. Els recordem que aranzels i tipus d’IVA variaran en funció del producte i origen del mateix. Així mateix, les despeses administratives són orientatives.Exemple: suposem una compra per valor de 300 euros. Vam sumar l’aranzel (p.i., un 3%), i a la suma se li aplica l’IVA (21%). D’aquesta manera, tenim un cost de 373,89 euros. A més, cal sumar les despeses administratives pel despatx de la mercaderia (p.i. 2,5% sobre IVA duanes, amb un mínim de 13,50 euros). Així, tindríem un cost total de 387,39 euros. És gairebé un terç del total.