Una sentència del TSJ de Madrid permet a un contribuent que exercia l’activitat al seu domicili particular a deduir-se la part proporcional d’algunes de les despeses.En la sentència es recull la possibilitat de deduir-se proporcionalment a la part afectada a l’activitat respecte de l’habitatge tot un seguit de despeses.Així s’hauria de prorratejar el percentatge d’espai utilitzat en l’activitat respecte el total de l’habitatge i aplicar-ho sobre tot un seguit de despeses que serien deduïbles.Les despeses serien:

  • IBI
  • Amortització habitatge
  • Aigua
  • Electricitat
  • Gas
  • Telèfon

En conte a l’IVA, que ve regulat per una altra normativa, no li seria aplicable aquest criteri. Per això al no existir afectació exclusiva no seria deduïble.