El Govern prorroga la presentació de concursos de creditors.

Dissabte passat 13 de març, es va publicar en el BOE el RDL 5/2021.

En aquest, es prorroguen els terminis previstos en la Llei 3/2020, de 18 de setembre, que assenyalaven el 14 de març de 2021 a l’efecte de suspensió de l’obligació de presentar concurs de creditors.

Les conseqüències de l’esmentat Reial Decret Llei són:

  • Es prorroga fins al 31 de desembre de 2021 l’obligació de presentar concurs voluntari de creditors. Amb aquesta nova moratòria es pretén fer costat a les empreses amb problemes de solvència a fi de mantenir l’activitat i ocupació.
  • Igualment, s’amplia fins al dia 31 de desembre de 2021 la suspensió de no admetre a tràmit concursos necessaris instats pels creditors.
  • La norma aclareix que el termini de 2 mesos per a sol·licitar el concurs de creditors s’inicia a partir de la finalització del termini de suspensió del deure de presentació.
  • S’amplia fins a la citada data del 31 de desembre de 2021, la sol·licitud de presentació de modificacions de convenis, acords extrajudicials de pagaments o de refinançament ja homologats.
  • S’inadmetran a tràmit les sol·licituds dels creditors d’incompliment d’aquests acords fins al 30 de setembre per als nous deutors que incompleixin, donant un nou termini, fins a aquesta data, de renegociació.
  • També s’ajorna fins al 31 de desembre de 2021 l’obligació de sol·licitar l’obertura de fase de liquidació.
  • Es flexibilitzen els incidents de reintegració de la massa activa, sense necessitat de celebració de vista oral.
  • I, finalment, es prolonguen fins al 31 de desembre de 2021 les mesures de tramitació preferent dels concursos, alienació de la massa activa i mediació concursal.