El 13 de març de 2021, es va publicar en el BOE el Reial Decret 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Aquestes disposicions estan destinades a respondre de manera anticipada a possibles problemes de solvència amb impacte macroeconòmic, així com per a reforçar la solvència d’aquelles empreses viables que estan sofrint una intensa caiguda dels seus ingressos degut a la llarga durada de la reducció d’activitat en determinats sectors i àmbits geogràfics més afectats per la pandèmia.

Entre totes les mesures recollides, destaquem la disposició addicional tercera, on es regula la concessió de l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al 30 d’abril de 2021, la qual cosa afectarà les declaracions del primer trimestre, i mes de març.

Perquè es concedeixi aquest ajornament, les sol·licituds presentades han de reunir els requisits als quals es refereix l’article 82.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Això és, que el deute tributari sigui inferior a la fixada en la normativa tributària, és a dir, 30.000 euros, tal com estableix l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre.

S’acumularan a l’hora de determinar el límit de 30.000 euros, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a les quals es refereix la pròpia sol·licitud, com qualssevol altres del mateix deutor per a les quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantides.

En aquest ajornament especial destaca la possibilitat de sol·licitar ajornament de:

  • Els deutes tributaris que han de complir els retenidors i els obligats a realitzar ingressos a compte.
  • Les derivades dels tributs que legalment hagin de ser repercutits (IVA).
  • Les corresponents als pagaments fraccionats de l’Impost de societats.

Podran sol·licitar l’ajornament dels deutes, les persones físiques o jurídiques el volum de facturació de les quals l’any 2020 no sigui superior a 6.010.121,04 euros.

Quant a les condicions de l’ajornament seran la següents:

  • El termini serà de sis mesos.
  • No es reportaran interessos de demora durant els primers quatre mesos de l’ajornament.