Trobar un habitatge que s’ajusti als nostres interessos i possibilitats no és missió fàcil avui dia.

El mercat immobiliari actual s’està desaccelerant amb la reducció de les compravendes i la pujada dels interessos hipotecaris, mentre que els preus es mantenen estables.

A l’hora de comprar un habitatge heretat és recomanable que el comprador disposi d’una sèrie de documents i informació bàsica, com ara:

  • Nota Simple registral: permet conèixer la titularitat de la finca i la situació de càrregues i gravàmens.
  • Fitxa urbanística.
  • Valor real de mercat i valor de referència de l’immoble.
  • Inexistència d’arrendaments i usufructuaris.
  • Situació de despeses i vesses enfront de la comunitat de propietaris.

Una vegada verificada l’anterior informació, si tot està en ordre, podem comprometre’ns a l’operació de compra del bé immoble seguint per a això una sèrie de passos: subscriure un contracte d’arres i formalitzar la posterior escriptura de compravenda, liquidar l’Impost de Transmissions Patrimonials en tractar-se de segona transmissió, i inscripció en el Registre de la Propietat corresponent.

Cada vegada són més freqüents les situacions en les quals els hereus no tenen més remei que vendre la propietat adquirida a causa de l’excés de càrregues o tributs impossibles de suportar o, en altres ocasions, davant els problemes que els suposa tenir un immoble en proindivís amb altres persones (art. 551-1 del Llibre V del Codi Civil de Catalunya). Aquestes circumstàncies provoquen la urgència en la seva venda i amb això preus més competitius, alguna cosa que accentua l’interès i les presses de qualsevol comprador.

Pot succeir que molts hereus posin a la venda la propietat heretada sense haver acceptat l’herència i sense haver complert les seves obligacions hereditàries, com pagar l’impost de successions i la plusvàlua municipal, i inscriure l’adjudicació d’herència en el Registre de la Propietat. Ometre aquests tràmits comporta que el banc denegui el préstec al comprador fins que l’immoble no consti inscrit a nom dels hereus, o que l’habitatge es vegi afectada per un embargament de l’Administració, assumint el comprador aquesta responsabilitat.

En resum, la compra d’un habitatge adquirit per títol successori requereix atenció especial, per la qual cosa és recomanable estudiar bé l’assumpte i prendre totes les precaucions possibles.