Des del passat 1 d’octubre, la jornada a temps parcial s’ha igualat a la jornada a temps complet, per a igualar el dret de les persones a l’efecte de pensions i prestacions de la seguretat social.

El Reial decret-llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i  l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions, en el seu art. 26, modifica l’art. 247 del Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, i estableix que “A l’efecte d’acreditar els períodes de cotització necessaris per a causar dret a les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menor, es tindran en compte els diferents períodes durant els quals el treballador hagi romàs en alta amb un contracte a temps parcial, qualsevol que sigui la durada de la jornada realitzada en cadascun d’ells”.

Aquesta important modificació, que s’aplicarà amb caràcter retroactiu a tota la vida laboral de la persona, posa fi a la “discriminació” de les persones amb contractes a temps parcial, les quals precisaven de més anys de cotització que el personal a jornada completa, per a poder accedir, entre altres, a la pensió de Jubilació.

Com a exemple, les persones que tenien una jornada parcial del 50%, havien de cotitzar dos dies, per a tenir dret a 1 dia de cotització, per a causar dret a les prestacions de jubilació (cotització mínima de 15 anys, amb una manca específica de, almenys, 2 anys cotitzats dins dels últims 15 anteriors a la jubilació).

La citada norma, al seu torn, modifica l’art. 248 de la Llei General de Seguretat Social, respecte a la situació dels treballadors fixos – discontinus, que es considera a temps parcial, per a la determinació de la base reguladora diària de la prestació per incapacitat temporal.

Aquesta reforma normativa porta causa en el fet que el coeficient de parcialitat va ser declarat Inconstitucional per l’Alt Tribunal, entre altres, per la Sentència 91/2019, del Ple Tribunal Constitucional, de 3 de juliol, sobre Jubilació Sentència núm. 155/2021 del Tribunal Constitucional Sala Primera, de 13 de setembre de 2021, sobre Incapacitat Permanent, cal destacar, que aquesta Jurisprudència s’ha vingut aplicant per la Seguretat Social, tot i que la reforma de la Llei s’ha modificat recentment.

Així les coses i una vegada eliminat el coeficient de parcialitat, totes les persones han de cotitzar els mateixos períodes, per a tenir dret a les prestacions de la seguretat social, això sí, la prestació que percebran serà en funció de les bases de cotització que cadascuna acrediti.