Les empreses de nova creació estan sotmeses al tipus de gravamen reduït del 15%.

Seguidament detallarem les condicions per a la seva aplicació, així com el seu àmbit temporal, amb exemples extrets de consultes vinculants.

L’article 29.1 de la Llei Impost Societats (d’ara endavant LIS) disposa que “les entitats de nova creació que realitzin activitats econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, al tipus del 15 per cent, excepte si, d’acord amb el que es preveu en aquest article, hagin de tributar a un tipus inferior.

A aquest efecte, no s’entendrà iniciada una activitat econòmica:

  1. Quan l’activitat econòmica hagués estat realitzada amb caràcter previ per altres persones o entitats vinculades en el sentit de l’article 18 d’aquesta llei i transmesa, per qualsevol títol jurídic, a l’entitat de nova creació.
  2. Quan l’activitat econòmica hagués estat exercida, durant l’any anterior a la constitució de l’entitat, per una persona física que ostenti una participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat de nova creació superior al 50 per cent.”

Vegem amb exemples les limitacions de l’apartat a) i b) d’aquest article, així com la seva limitació temporal:

  • Societat limitada constituïda, en la qual el marit i esposa posseeixen el 100%, amb un 50% de participació cadascun. Amb data anterior a la constitució de la societat, l’esposa exercia la mateixa activitat en estimació directa, fins a la data de la constitució de la societat limitada. En la constitució de la societat, l’aportació de l’esposa a la societat del seu 50% va ser dinerària i no es va transmetre cap bé o dret de cobrament a la societat. No aplica la limitació de l’apartat a) perquè no hi ha transmissió del negoci, i no aplica l’apartat b) perquè l’esposa no participa en més del 50%. En conseqüència, procedeix 15% (V1960-16).
  • Societat limitada creada per dos cònjuges i els seus dos fills, per a l’explotació d’un restaurant. Un dels socis (PF1) era amo al 100% d’aquest restaurant, pel qual tributava en estimació objectiva, i a la seva jubilació traspassa el negoci a la societat, en la qual té una participació del 30%. No procedeix aplicar tipus impositiu del 15% per no complir apartat a) (V0257-17)
  • Societat que té quatre socis, persones físiques. La PF1 posseeix una participació de l’entitat A del 25%. Aquesta PF1, amb anterioritat i des de 1994 tributava per l’IRPF per activitats similars a les que ara desenvolupa l’entitat. La cartera de clients de l’entitat A és la mateixa que desenvolupava la seva activitat la PF1. Estarien concorrent les circumstàncies descrites en la lletra a) de l’article 29.1 de la LIS, per la qual cosa l’entitat A no podria aplicar el tipus reduït. (V0375-20)
  • Societat que es va constituir en 2018. En 2018 la base imposable va resultar positiva, en 2019 la base imposable va resultar negativa i en 2020 la base imposable va resultar de nou positiva. El primer exercici en el qual l’entitat obté una base imposable positiva és l’exercici 2018 (exercici de la seva constitució). Per tant, en 2018 aplicarà el tipus reduït del 15%, així com en l’exercici 2019 (si bé en aquest període va obtenir una base imposable negativa). En l’exercici 2020 i següents, l’entitat consultant passa a estar subjecta al tipus de gravamen que correspongui d’acord amb el seu règim general o específic. (V2174-23)

No tindran la consideració d’entitats de nova creació aquelles que formin part d’un grup en els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats.

Exemple:

  • Societat Al fet que té el 100% de Societat B. La Societat A constitueix una nova entitat C, íntegrament participada per a. La Societat C forma part de grup, per la qual cosa aplicarà tipus de gravamen general, i no el 15%.
  • Si una persona física, que té el 100% de la societat A, constitueix una nova entitat B per a iniciar una activitat totalment diferenciada, no es considera grup, tret que es compleixin les condicions d’entitat de propòsit especial.

El tipus de gravamen del 15 per cent no resultarà d’aplicació a aquelles entitats que tinguin la consideració d’entitat patrimonial.

En el cas en què l’entitat generi bases imposables negatives els primers exercicis, abans de generar una renda positiva, pot donar-se el cas que les bases imposables negatives prèvies siguin inferiors a la renda positiva obtinguda en el primer exercici amb beneficis. Es pot plantejar si és eficient o no la compensació. L’alternativa seria no aplicar la compensació de les BINs, bases imposables negatives,  i posposar-les a l’exercici en què resulti d’aplicació el tipus general. És a dir, tributar al 15% i posposar la compensació una vegada transcorreguts dos anys, en què passa a tributar-se al règim general.

Si per contra, les bases imposables negatives són superiors a la primera renda positiva, entenem que en cas d’aplicar-se la compensació, no es consumiria el primer període impositiu de l’escala reduïda.