Si vostè o la seva empresa estan inclosos en el sistema de notificació per Adreça Electrònica Habilitada (DEH), no oblidi marcar aquells dies naturals en els quals no desitja rebre electrònicament notificacions.

Els recordem que l’Adreça Electrònica Habilitada (DEH) habilita al seu titular a disposar d’una bústia electrònica en el qual rebrà les notificacions electròniques corresponents a aquells procediments als quals voluntàriament decideixi subscriure’s, previ avís en l’adreça d’email indicada a aquest efecte.

Tenen obligació de rebre per mitjans electrònics, comunicacions i notificacions, les persones i entitats que es relacionen a continuació, entre altres:

  1. Les persones jurídiques.
  2. Les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, …)
  3. Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional.

Adjuntem a aquest efecte l’enllaç a través del qual podran realitzar aquest tràmit.

A continuació, els exposem les principals característiques d’aquest procediment:

  • Es poden seleccionar fins a un màxim de 30 dies naturals. No oblidi marcar dissabtes i diumenges dins del període vacacional. De no fer-ho, podria rebre alguna notificació aquests dies.
  • Si el dia abans al període marcat rep una notificació telemàtica, la mateixa s’entendrà notificada una vegada hagin transcorregut 10 dies des de la recepció d’aquesta, podent coincidir amb un dia de cortesia. Per això li aconsellem seleccionar uns dies abans de l’últim dia de treball.
  • Hauran de sol·licitar amb una antelació mínima de set dies naturals al primer dia en què vagi a fer efecte.
  • Una vegada assenyalats els dies podran ser objecte de modificació mitjançant sol·licitud expressa que deixarà sense efecte el període inicialment triat.
  • Una vegada que els dies hagin estat assenyalats correctament, es generarà el corresponent rebut de presentació validat per un codi segur de verificació de 16 caràcters, a més de la data i hora de la sol·licitud.

A l’efecte de portar un control de les sol·licituds dels nostres clients, en cas que hagin sol·licitat els dies de cortesia els agrairem si poden enviar-nos el justificant a albert.garriga@dm-consultants.com. Així mateix, si desitgen que realitzem aquesta gestió per a la seva empresa, sol·licitin-ho en aquesta mateixa direcció.