La crisi del Covid-19 ha disparat les peticions per a acollir-se a aquest mecanisme.

La pandèmia està generant sacsejades fins ara mai vistes, però aviat podrem atribuir-li un altre mèrit: el de donar una segona vida a la Llei de Segona Oportunitat. Aquest procés destinat a cancel·lar els deutes de persones físiques existeix a Espanya des de 2015, però mai ha acabat de popularitzar-se.

Amb anterioritat a aquesta llei, els deutors responien dels seus deutes amb els seus béns presents i futurs, de manera que a les persones físiques insolvents només els quedava acudir al concurs de creditors, i el que succeïa la majoria de les vegades és que una vegada liquidats els seus béns sempre quedava deute pendent.

El Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia ha simplificat el tràmit per a acollir-se a la llei de segona oportunitat, la qual cosa pot explicar que ara molta gent s’interessi per aquest procediment que permet el Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI): el perdó dels deutes pendents.

Les fases del BEPI:

  1. Acord extrajudicial de pagaments: la seva tramitació es duu a terme en el notari o davant la cambra de comerç competent mitjançant instància del deutor, sol·licitant el nomenament d’un mediador a fi d’arribar a acords de pagaments.
  2. Concurs consecutiu: intentada la mediació sense efecte, es passaria a aquesta fase davant el jutjat.
  3. Conclòs el concurs, sempre que aquest sigui qualificat com no culpable, se sol·licitaria el BEPI. En aquest punt, el deutor ha de manifestar si interessa l’exoneració definitiva o diferida, en funció de si va fer front o no al pagament d’un determinat llindar del passiu.

La jurisprudència més recent:

La sentència del Tribunal Suprem de 2 de juliol de 2019  resulta de gran importància en matèria de segona oportunitat perquè:

  • Facilita l’accés al BEPI als deutors de Bona Fe.
  • Es refereix a la configuració del pla de pagaments exigible quan se sol·licita el BEPI de manera diferida, i considera que només s’inclouran els crèdits contra la massa i els privilegiats, no la totalitat del crèdit públic.
  • Aclareix que aquest pla de pagaments s’aprovarà judicialment, prèvia audiència de les parts, sense que l’Administració pugui supeditar-ho a la seva ratificació.

Actualment s’està tramitant en el Congrés dels Diputats una modificació de la Llei de Segona Oportunitat que pot incorporar novetats com l’exoneració dels crèdits públics, l’eliminació del tràmit extrajudicial o que el procés no acabi amb la pèrdua de l’habitatge.