El dimecres, 8 de juliol, es va publicar un RD Llei pel qual s’aprova una nova moratòria en el pagament d’hipoteques i lloguers.

Efectivament, així queda reflectit en el Reial Decret-Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatges.

La Disposició final octava modifica el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març i acorda la pròrroga de la moratòria en el pagament d’hipoteques:

 • Els deutors hipotecaris que tinguessin dret a la moratòria en el pagament d’hipoteques, podran sol·licitar, fins al 30 de setembre, una nova moratòria.
 • Aquesta moratòria, també comprèn a aquells empresaris i professionals que van adquirir immobles per a activitats econòmiques.
 • No es reportaran interessos.
 • La suspensió no requerirà acord entre les parts ni modificació del contracte, però sí que haurà de formalitzar-se en escriptura pública i inscriure’s en el Registre de la Propietat.
 • Quan, a més d’aquesta moratòria, es pacti una convencional, aquesta quedarà suspesa mentre estigui vigent la moratòria legal.

Així mateix, el Reial Decret-Llei, en la seva Disposició final novena també afecta als lloguers d’habitatge habitual ja que modifica el Reial Decret-Llei 11/2020 de 31 de març de manera que:

  1. Els lloguers d’habitatge habitual que finalitzin entre el 9 de Juliol i el 30 de setembre de 2020, podran prorrogar-se un màxim de sis mesos a sol·licitud de l’arrendatari. La sol·licitud haurà de ser acceptada per l’arrendador, tret que les parts aconsegueixin un altre acord.
  2. Els arrendataris que ja reunien les condicions per a ser considerades en situació de vulnerabilitat, podran sol·licitar fins al 30 de setembre de 2020, un ajornament de renda temporal i extraordinària, quan els seus arrendadors siguin empreses, entitats públiques o gran forquilla, això és, propietaris de més de deu immobles (menys garatges i trasters) o tinguin una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats.

Si no s’arriba a un acord, els arrendadors comunicaran una d’aquestes dues opcions:

  1. Reducció del 50% de la renda durant l’estat d’alarma i màxim quatre mesos més.
  2. Moratòria del pagament de la renda durant l’estat d’alarma i màxim quatre mesos més. El pagament de la renda ajornada es fraccionarà almenys, en tres anys.