Està previst que a partir del 20 de març Hisenda habiliti un formulari que permeti sol·licitar la devolució d’IRPF per a aquelles persones que van cotitzar a Mutualitats.

Les sentències del Tribunal Suprem emeses al febrer de 2023 i gener de 2024, entre altres, reconeixen el dret dels jubilats que van contribuir a les antigues mutualitats laborals a deduir-se, amb caràcter general, el 25% de les prestacions per jubilació que corresponguin amb les quotes abonades a mutualitats entre l’1 de gener de 1967 i el 31 de gener de 1978.

Dit d’una altra manera, la Disposició transitòria segona de la LIRPF estableix que s’integrarà el 75 per cent de les prestacions per jubilació o invalidesa percebudes, que no van poder ser objecte de reducció o minoració en la base imposable en el moment de la seva aportació.

El percentatge de pensió subjecte a reducció serà el resultat de dividir els dies cotitzats en el període en què es va cotitzar a mutualitat entre el total de dies cotitzats pel treballador.

Les pensions que poden tenir dret a la reducció són les següents:

a. Satisfetes per l’INSS o l’Institut Social de la Marina.

Es podrà aplicar la reducció:

 • Quan es van realitzar aportacions a mutualitats laborals
  • Amb anterioritat a 01/01/1967: la part de la prestació de jubilació que correspongui a les aportacions anteriors a 01/01/1967 es reduirà al 100%. És a dir, no tributarà aquesta part de pensió.
  • Entre el 01/01/1967 i 31/12/1978: la part de la prestació de jubilació que correspongui a les aportacions efectuades en aquest període es reduirà en un 25%. És a dir, només tributarà el 75% d’aquesta part de la pensió.
 • Quan es van realitzar aportacions a mutualitats substitutòries de les entitats gestores de la Seguretat Social amb anterioritat al 01/01/1979: la part de la prestació de jubilació que correspongui a les aportacions efectuades en aquest període es reduirà en un 25%. És a dir, només tributarà el 75% d’aquesta part de la pensió.

 

b. Pensions complementàries. Supòsit general.

 • Les pensions complementàries a la pensió de la Seguretat Social o Classes Passives, que deriven d’aportacions a mutualitats, en l’actualitat són abonades per plans de pensions o per les pròpies mutualitats a les quals es van realitzar aquestes aportacions.
 • En aquests casos, la part de la prestació que correspongui a les aportacions realitzades amb anterioritat a l’1 de gener de 1995, es reduirà en un 25%. És a dir, només tributarà el 75% d’aquesta part de la pensió.

 

Per contra, no procedeix l’aplicació de la DT 2a per als quals percebin pensions:

 • Satisfetes per Classes Passives als funcionaris públics quan aquests només han estat inclosos durant tota la seva vida laboral en el règim de Classes Passives, al no tractar-se d’una mutualitat.
 • Obtingudes per aportacions a mutualitats laborals d’autònoms perquè ja van ser deduïbles en el seu moment les aportacions. D’aquesta manera, no es produeix una doble imposició en la pensió ara obtinguda.
 • De viduïtat, al no estar incloses en la DT 2a, per no derivar d’aportacions del perceptor d’aquesta pensió.
 • No contributives, al no estar incloses en la DT 2a, per no provenir d’aportacions prèvies

 

El formulari de sol·licitud per a l’aplicació de la DT 2a es podrà presentar des de la seva publicació en seu i serà aplicable per a aquells exercicis d’IRPF que no estiguin prescrits en la data de presentació.

Per a Renda 2023, si la AEAT disposa de tota la informació, la reducció ja apareixerà en les dades fiscals amb el concepte (“Ajust per Mutualitats – DT2 LIRPF”), i l’ajust s’aplicarà automàticament en la declaració.

Aquest càlcul també es realitzarà per als contribuents que ja han rebut resolució estimatòria de sol·licituds de rectificació d’exercicis anteriors, de manera que, en aquests casos, no serà necessari que presentin el formulari publicat en la Seu electrònica de la AEAT.

Per a aquells casos en els quals la AEAT no compti amb informació suficient, no podrà oferir el càlcul en les dades fiscals, però per a sol·licitar l’ajust, a més de presentar el mateix formulari, haurà de presentar la declaració de Renda 2023.