El Tribunal Suprem, en Sentència de 23 de gener de 2024 condemna a una Comunitat de Propietaris a abonar al propietari d’un pis amb terrassa, les despeses de reparació de la tela asfàltica.

 

Fets:

La terrassa annexa a l’habitatge del demandant i que a més era la coberta de l’edifici, estava deteriorada pel desgast de la tela asfàltica, produint danys per filtracions d’aigua.

El demandant va sol·licitar a la Comunitat de Propietaris l’arranjament de la terrassa, però en Junta de Propietaris es va desestimar aquesta sol·licitud ja que, segons els Estatuts, eren de compte dels propietaris que tenen annexa una terrassa, les despeses de conservació i reparació d’aquesta.

El demandant no va impugnar l’acord de la Junta de Propietaris de no reparar i va procedir a efectuar i pagar l’arranjament.

Després d’efectuar el pagament, el propietari va interposar demanda contra la Comunitat perquè aquesta li abonés el cost de les obres assumides personalment.

En primera instància, el Jutjat va desestimar la demanda, dictant Sentència a favor de la Comunitat i l’Audiència Provincial de Biscaia va confirmar la Sentència de primera instància.

Finalment, per part del propietari es va interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem que finalment, va donar la raó al propietari demandant i això sobre la base dels motius que s’exposen a continuació.

 

Arguments del Tribunal Suprem:

  • En el cas de terrasses que al seu torn serveixen de cobertes, si la filtració es produeix pel mal estat del forjat o de la impermeabilització, com en el present assumpte, correspon a la Comunitat assumir el cost de la reparació. Únicament correspondrà al propietari de l’habitatge assumir la reparació, si es pot demostrar que aquest ha estat negligent en el manteniment o ús de la terrassa.
  • No era necessari que el demandant impugnés la Junta en la qual es va acordar que la Comunitat no pagava les obres, ja que tal acord es va adoptar de manera improcedent perquè era contrari al que es disposa en l’article 10.1 a) de la Llei de Propietat Horitzontal.