Els Jutjats del Mercantil s’estan posicionant a incloure els crèdits públics dins dels deutes exonerables, en els concursos de persones físiques.

Un clar exemple d’això és la Sentència 41/2023, de 27 de febrer de 2023, dictada pel Jutjat de Primera Instància Núm. 6 de Lleida, que concedeix el benefici d’exoneració del passiu insatisfet (BEPI) incloent els deutes amb la TGSS dins d’aquesta exoneració.

Concedit el citat benefici a una persona física concursada, la TGSS es va oposar a això per considerar que els crèdits públics no estan dins de l’àmbit de l’exoneració sol·licitada.

La qüestió radica a determinar l’àmbit d’aplicació de l’exoneració prevista en l’antic article 491, actualment 489, del Text Refós de la Llei Concursal.

Per a això, s’ha d’aplicar la Directiva 2019/1023/UE, en concret el seu article 23 que regula les excepcions al dret dels empresaris insolvents a l’exoneració de deutes, i que no inclou els deutes públics.

Certament, en el moment en què el deutor va sol·licitar el BEPI la directiva no està encara transposada, no obstant això, és regla consolidada que els Estats membres de la UE han d’abstenir-se, durant el termini de transposició, d’adoptar mesures que puguin comprometre l’objectiu que pretén la Directiva.

En conseqüència, el Jutjat, aplicant el criteri que el dret nacional ha d’interpretar-se conforme a la primacia del dret comunitari, conclou que no poden excloure’s els crèdits públics de l’exoneració de deutes.