La successió intestada o Abintestat té lloc quan una persona mor sense haver atorgat testament.

Quan una persona mor sense testament, la llei serà l’encarregada de determinar qui han de ser els hereus finals, independentment de quin hagués estat la voluntat de la persona morta.

L’article 442-1 del Codi Civil de Catalunya estableix qui té dret a heretar a través d’una relació de persones per ordre de preferència, de manera que l’existència del primer exclou al segon i així successivament.

ORDRE PER A HERETAR A CATALUNYA:

1r Descendents

Els fills seran els principals hereus i si aquests haguessin mort, ho seran els descendents d’aquests (nets). S’equipés la filiació biològica i la filiació per adopció.

En qualsevol cas, es mantindria fora de perill el dret del vidu o la vídua a l’usdefruit universal de l’herència, si bé en el termini d’un any pot canviar-lo per una quarta part de l’herència i l’usdefruit de l’habitatge habitual.

 

2n.- Cònjuge o parella de fet

Si el difunt mor sense fills o descendents, l’hereu passaria a ser el cònjuge vidu o la parella de fet del difunt. Si en el moment de la defunció el difunt es trobava en tràmits de separació o divorci, la persona vídua o parella de fet perdria el seu dret a l’herència.

 

3r.- Ascendents de primer grau

Si el difunt mor sense descendents (fills o nets), i sense cònjuge o parella de fet, els hereus seran els seus pares per parts iguals, i si només queda un aquest hereta tot el patrimoni.

 

4t.- Ascendents de segon i tercer grau

Descartats els descendents (fills i nets), cònjuge o parella de fet com a hereus, i si a més no existeixen ascendents de primer grau (pares), la herència recaurà en mans dels avis o besavis del mort.

 

5è.- Parents col·laterals

Si no existeixen els anteriors hereus, s’acudirà a la línia de parents col·laterals: germans, nebots, oncles i cosins germans.

 

6è.- Generalitat de Catalunya

En última instància, la Generalitat de Catalunya serà la beneficiària del patrimoni del mort si no es troben familiars dins de l’ordre de successió indicat. L’Administració sempre ocupa l’últim lloc a l’hora d’heretar.

 

Les herències sense testament a Catalunya són més comuns del que ens puguem imaginar, però si existeix testament no se segueix l’ordre per a heretar que hem detallat, sinó que preval la voluntat del difunt manifestada en aquest.