Durant aquest mes de febrer es pot triar l’opció de pagament fraccionat de l’Impost de societats que serà aplicable per a l’exercici 2024.

En unes certes circumstàncies, triar l’opció correcta de càlcul pot beneficiar, financerament, a l’empresa que gestionem.

 

Quan tenim l’obligació de presentar els pagaments a compte de l’impost de societats?

Els subjectes passius de l’Impost de societats tenen l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats a compte d’aquest Impost en els vint primers dies naturals dels mesos d’abril, octubre i desembre. Aquests pagaments s’han de realitzar a través del Model 202 i tenen la consideració de deute tributari.

No han d’efectuar el referit pagament fraccionat, ni estaran obligades a presentar la corresponent declaració, les entitats que:

 

Quines modalitats de càlcul hi ha?

En termes generals, a l’hora de determinar la base de càlcul dels pagaments fraccionats existeixen dues possibilitats:

Dins dels 20 primers dies naturals dels mesos d’abril, octubre i desembre de l’any 2024, les entitats obligades, han d’efectuar un pagament fraccionat del 18% de la quota íntegra corresponent a l’últim període impositiu el termini reglamentari del qual de declaració estigués vençut el dia un dels citats mesos. Comptat i debatut, es tracta de l’import que figura en la casella 599 de l’últim model 200 presentat.

Si el resultat anterior és zero o negatiu, no existeix l’obligació de presentar la declaració.

La modalitat opció B serà obligatòria per a les societats la xifra de negocis de les quals hagi superat la quantitat de 6 milions de € durant els dotze mesos anteriors a la data en què s’iniciïn els períodes impositius.

En aquesta modalitat, els pagaments fraccionats es realitzaran sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural, determinada segons les normes previstes en la llei de l’impost.

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, el pagament fraccionat es realitzarà sobre la part de la base imposable corresponent als dies transcorreguts des de l’inici del període impositiu fins al dia anterior a l’1 d’abril, 1 d’octubre i 1 de desembre.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 1-1-2018, els percentatges establerts per a determinar la quantia dels pagaments fraccionats en la modalitat de l’article 40.3 de la LIS són:

  • Entitats que en els 12 mesos anteriors a l’inici del seu període impositiu hagin tingut una xifra de negocis de menys de 10 milions d’euros:
    • Si l’entitat té un tipus de gravamen en l’Impost de societats del 25%, el pagament fraccionat es calcularà aplicant el tipus del 17%, resultat d’aplicar 5/7 al tipus de gravamen arrodonit per defecte.
  • Entitats que en els 12 mesos anteriors a l’inici del seu període impositiu hagin tingut una xifra de negocis de, almenys, 10 milions d’euros:
    • El percentatge per a calcular el pagament fraccionat passarà a ser del 19/20 del tipus impositiu arrodonit per excés. D’aquesta manera, una entitat que tributa al 25% calcularà el pagament fraccionat aplicant a la base corregida el tipus del 24% i una entitat que tributi al 30% (entitats de crèdit i les que es dediquin a l’explotació de jaciments d’hidrocarburs), calcularà el pagament aplicant a la base corregida el 29%.

Els subjectes passius que tributin sota aquesta modalitat de pagament fraccionat, en l’exercici iniciat dins de l’any 2024, tindran les següents limitacions en quan a la compensació de les bases imposables negatives d’exercicis anteriors:

  • Límit 70%: Per als contribuents l’import net dels quals de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d’euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu.
  • Límit 50%: Quan en els referits 12 mesos l’import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d’euros, però inferior a 60 milions d’euros.
  • Límit 25%: Quan en els referits 12 mesos l’import net de la xifra de negocis sigui almenys de 60 milions d’euros.

En tot cas, en aquests supòsits, serà deduïble un import de BINS d’1 milió d’euros.

 

Pagament fraccionat mínim: (Disposició addicional catorzena LIS)

Per als contribuents l’import net dels quals de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu, sigui almenys 10 milions d’euros, es fixa un pagament fraccionat mínim, de manera que la quantitat a ingressar no podrà ser inferior, en cap cas, al 23 per cent del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l’exercici dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural. Aquest percentatge serà el 25 per cent en el cas de contribuents als quals resulti d’aplicació el tipus de gravamen previst en el paràgraf primer de l’article 29.6 LIS.

 

Com es comunica l’opció de càlcul del pagament a compte de l’impost de societats?

Aquesta opció es podrà exercitar a través de la presentació davant la AEAT d’un Model 036 durant el mes de febrer de l’any natural a partir del qual hagi de fer efecte, sempre que el període impositiu al qual es refereixi coincideixi amb l’any natural.

Una vegada que el subjecte passiu hagi optat per aquesta modalitat de pagament fraccionat, quedarà vinculada a ella respecte dels pagaments corresponents a aquest exercici i següents, en tant, no renunciï a ella.

 

RECOMANACIONS:

L’opció B és aconsellable per a totes aquelles societats que, durant l’exercici 2024, prevegin que es produirà una disminució important en els beneficis respecte a l’exercici 2023. Això és així perquè els pagaments a compte per l’opció A, es realitzen en funció de l’últim Impost de societats presentat. Podrien estar en aquesta situació societats a liquidar o dissoldre, societats inactives o que vagin a disminuir substancialment la seva activitat i els seus beneficis.