L’Administrador únic d’una societat, pot dimitir o renunciar al càrrec sense més?

Ningú està obligat a ostentar un càrrec, tampoc el càrrec d’Administrador únic d’una societat, però això xoca directament amb els interessos de la societat que s’està administrant.

Si la renúncia de l’Administrador únic es duu a terme sense que els socis hagin nomenat un altre administrador, la societat passaria a una greu situació ja que no existiria ningú que l’administrés.

En aquest estadi, l’article 147.1.1 del Reglament del Registre Mercantil estableix que la renúncia o dimissió dels administradors es pot inscriure mitjançant escrit atorgat per l’Administrador i notificat a la societat.

L’article 363.1.d) de la Llei de Societats de Capital, estableix davant la paralització dels òrgans socials, quan el funcionament de la societat resulti impossible, aquesta haurà de dissoldre’s.

La conseqüència de l’anterior és que, quan es tracta de la renúncia d’un Administrador únic, sense que per la Junta de socis o accionistes s’hagi nomenat un altre, s’impediria el correcte funcionament de la societat i comportaria l’existència de causa de dissolució.

Tant el Tribunal Suprem, com la Direcció general del Registre i Notariat, exigeixen a l’Administrador únic que compleixi amb el seu deure de diligència i per a això, si vol renunciar al càrrec, se li exigeix una sola obligació:

  • L’Administrador únic, una vegada presa la decisió de dimitir o renunciar al càrrec, haurà de convocar una junta de socis o accionistes en la qual s’inclogui en l’ordre del dia la seva renúncia i el nomenament d’un nou administrador.

L’Administrador únic ha de subordinar el seu interès particular a l’interès de l’empresa, però una vegada convocada la junta de socis o accionistes ja haurà complert amb el seu deure de diligència i no se li podrà exigir que continuï en el càrrec.

L’anterior comporta que a partir d’aquest moment podrà inscriure’s en el Registre Mercantil la dimissió de l’Administrador únic.

D’aquesta manera, seran els socis els que hagin de decidir que fan amb la societat, això és, nomenar un nou Administrador únic o triar un altre sistema d’administració, o en el seu cas dissoldre la societat.