La marca és un actiu empresarial que ha de cuidar-se de manera apropiada perquè no es perdi o extingeixi.

El catàleg de marques suposa un dels principals actius d’una organització empresarial. Serveixen per a fer arribar a la ment del públic un determinat nivell de qualitat del producte o servei comercialitzat i per a ampliar la bona reputació de la companyia.

Aquests serien els principals suposats que poden portar a la pèrdua del dret de marca i que han de ser controlats amb la finalitat de mantenir vius uns actius valuosos:

IMPAGAMENT DE LES TAXES DE RENOVACIÓ:

 • Les marques amb validesa en el territori espanyol es registren per primera vegada amb una validesa de 10 anys. Una vegada registrada la marca, aquesta pot renovar-se indefinidament cada 10 anys.
 • La no renovació de la marca implicarà l’extinció dels drets concedits sobre una marca registrada.
 • Tant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) com l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) ofereixen un període addicional de sis mesos, durant el qual es podrà continuar sol·licitant la renovació.
 • Si no es presenta la sol·licitud de renovació o es presenta expirat el període addicional, la marca quedarà anul·lada i retirada del Registre.

CADUCITAT PER FALTA D´ÚS:

 • La Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques imposa al titular d’una marca registrada l’obligació d’utilitzar-la. La falta del seu ús durant un termini ininterromput de cinc anys permet que un tercer pugui exercitar accions judicials sol·licitant la caducitat d’aquesta marca.
 • El titular pot eliminar aquesta amenaça si reprèn l’ús efectiu de la marca en els tres mesos anteriors a la presentació d’aquesta demanda.
 • Correspondrà al titular de la marca demostrar que aquesta ha estat usada de manera efectiva i no simbòlica: un ús ampli, públic i amb veritable rellevància exterior.

EL CAS NESTLÉ

Un exemple clar de pèrdua d’una marca registrada per falta d’ús, és el que li va succeir a Nestlé amb diverses de les seves famoses marques de gelat: CAMY, AVIDESA i APOLO.

Els punts que es van tenir en compte per a considerar la falta d’ús en aquests casos van ser:

 • L’absència de la marca en la xarxa comercial.
 • La falta d’inversió o activitat en publicitat, màrqueting, marxandatge o presentació dels productes.
 • El no esment en catàlegs de venda dels productes o en les factures que es van aportar com a proves.

CONSELLS PER A NO PERDRE UNA MARCA

 • Realitzar un adequat seguiment de tots els registres de marca dels quals sigui titular l’empresa i tenir clar el calendari de dates de renovació.
 • Guardar proves que acreditin l’ús real i efectiu de la marca: factures, inversió en màrqueting, presentació de productes, catàlegs de vendes, presència en xarxa comercial, articles en premsa.