La campanya de Renda es va iniciar el passat 6 d’abril, i fins al pròxim 30 de juny tots ens trobarem en algun moment davant la tessitura de si el resultat del nostre IRPF serà a retornar o a ingressar.

En les següents línies sintetitzarem les principals novetats normatives, així com derivades de Sentències o Consultes. En alguns casos farem al·lusió als blogs publicats al llarg de l’any passat.

En primer lloc, els cridem l’atenció sobre el fet que, com en anys anteriors, es reiteren els avisos en les dades fiscals sobre les següents fonts de renda:

 • El nombre d’avisos sobre monedes virtuals és molt superior al de l’any anterior. El motiu pel qual la xifra per a Renda 2021 augmenta sobre la corresponent a la campanya passada és perquè s’ha ampliat la informació enviada per les entitats financeres, la qual cosa fonamentalment es correspon amb l’increment produït en l’operativa amb monedes virtuals en els últims temps. S’habilita un apartat específic per a incorporar els guanys i pèrdues derivades de l’operativa amb criptomonedes.
 • Rendes procedents d’altres països.
 • Avisos sobre lloguers, que es nodreixen de la informació de fiances subministrada per les CCAA; la informació que s’està tornant a rebre, des de meitat de l’any, a través del model 179 d’arrendaments turístics ja s’incorpora directament en les dades fiscals, de manera que no requereix d’un avís específic.

Vegem a continuació quines són les novetats normatives:

 • Les aportacions màximes a plans de pensions es redueixen de 8.000 € a 2.000 €. No obstant això, el conjunt de reducció, aportacions del partícip i de l’empresa, s’amplia de 8.000 € a 10.000 €. En relació a les aportacions a favor del cònjuge es fixa la reducció en 1.000 € anuals, anteriorment 2.500 €.
 • La Llei 11/2021 de Mesures contra el Frau va limitar la reducció del 60% sobre el rendiment positiu dels lloguers a aquells que hagin estat declarats pel contribuent en una autoliquidació presentada abans que s’hagi iniciat un procediment de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que inclogui en el seu objecte la comprovació de tals rendiments. És a dir, no pot aplicar-se respecte dels rendiments derivats d’ingressos no inclosos o de despeses indegudament deduïdes regularitzats en algun dels procediments citats anteriorment, fins i tot quan aquestes circumstàncies hagin estat declarades o acceptades pel contribuent durant la tramitació del procediment.
 • El Reial Decret-Llei 35/2020, permet als arrendadors diferents de les “grans tenidors” que haguessin subscrit un contracte de lloguer per a ús diferent del d’habitatge i els arrendataris del qual destinin l’immoble al desenvolupament d’una activitat econòmica, computar com a despesa deduïble dels rendiments de capital immobiliari la quantia de la rebaixa en la renda arrendatària que voluntàriament haguessin acordat a partir de 14 de març de 2020, corresponents a les mensualitats reportades en els mesos de gener, febrer i març de 2021, quan es tracti de lloguers de locals realitzat a determinats empresaris, sempre que es compleixin els requisits exigits per la norma.
 • En l’apartat de rendiments de capital immobiliari, i en el cas d’immobles llogats, el termini de 6 mesos perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament es redueix en els exercicis 2020 i 2021, de tal forma que passa de 6 a 3 mesos.
 • Amb efectes a partir del 6 d’octubre de 2021, s’aproven tres noves deduccions temporals per obres de rehabilitació que contribueixin a aconseguir determinades millores de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge, el destí primordial del qual sigui satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari, i en els edificis residencials, acreditades a través de certificat d’eficiència energètica.
 • Al seu torn, el Reial Decret-Llei 19/2021, estableix que no s’integressin en l’exercici 2021 i següents, les ajudes i subvencions concedides per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis, en virtut dels diferents programes establerts en els Reals Decret 691/2021, 737/2020 i 853/2021.

En relació als pronunciaments recents per part dels Tribunals destaquem els següent:

 • Si un contribuent, en virtut de sentència judicial de divorci satisfà la totalitat de les quotes d’amortització de préstec de l’habitatge habitual, podrà practicar-se la deducció per adquisició d’habitatge per la totalitat del pagat, encara que només sigui propietari del 50% de l’habitatge, si es compleix la resta de condicions generals. (TEAC 23/11/2021).
 • Les pèrdues patrimonials derivades de transmissions lucratives inter vivos no es computen fiscalment, ni per l’import total del valor d’adquisició, ni per la diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió. (TEAC 31/05/2021).
 • Per a poder aplicar la deducció per família nombrosa de l’article 81.bis de la Llei 35/2006, de 28 de novembre (LIRPF), és necessari acreditar la concurrència dels requisits i condicions establerts en els articles 2 i 3 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (LPFN) per qualsevol mitjà de prova admissible en Dret i no exclusivament mitjançant el títol oficial de família nombrosa al qual es refereix l’article 5.1 d’aquesta última llei. (TEAC 24/06/2021).
 • El Tribunal Suprem en la seva Sentència núm. 1130/2021, de 15 de setembre, ha fixat com a criteri interpretatiu que, afectes de determinar l’amortització aplicable en el cas d’immobles adquirits a títol gratuït per herència o donació, el cost d’adquisició satisfet serà el valor del ben adquirit en aplicació de les normes sobre Impost sobre Successions o Donacions o el seu valor comprovat en aquests gravàmens, exclòs del còmput el valor del sòl, més les despeses i tributs inherents a l’adquisició que correspongui a la construcció i, en el seu cas, la totalitat de les inversions i millores efectuades en els béns adquirits.