En època de crisi les subhastes de pisos poden ser una bona opció per accedir a una propietat amb importants descomptes.

D’entrada, és necessari saber que existeixen diferents tipus de subhastes: judicials, de la Seguretat Social, d’Hisenda o privades. Les més concorregudes són les judicials i les privades, on poden trobar-se rebaixes de fins al 50%.

Com funcionen les subhastes de pisos?

Qualsevol pot participar en una subhasta pública, tret que tingui algun impediment o restricció legal, o sigui personal relacionat amb l’expedient de la subhasta. El deutor, a qui li han embargat el pis, pot participar a través d’una altra persona.

No obstant això, ha de tenir-se en compte que per participar en una subhasta pública del jutjat cal tenir suficient solvència. La llei d’Enjudiciament Civil estableix l’obligatorietat de consignar el 5% del valor de l’immoble abans de la licitació, i en cas de guanyar-se la subhasta, l’adjudicatari disposarà de 20 dies per abonar la resta de l’import si no vol perdre aquest dipòsit.

Es poden consultar les subhastes existents, en el tauler d’anuncis dels jutjats on s’exposen els edictes de subhastes. A més, la convocatòria de la subhasta s’anuncia en el “Butlletí Oficial de l’Estat” i al Portal de l’Administració de Justícia.

Quines precaucions han de prendre’s en una subhasta?

És necessari assegurar-se que el que surt a subhasta és la propietat completa del ben i tenir en compte els següents aspectes:

  1. Acudir al jutjat prèviament i estudiar l’expedient judicial que treu l’habitatge a subhasta, posant especial atenció en què les notificacions als demandats siguin correctes, i en la taxació, si la hi hagués. Cal llegir atentament la descripció de l’habitatge per la qual es licita, per evitar situacions en les quals s’estigui licitant per:
  • El dret d’usdefruit: No s’adquireix la propietat, només el dret a gaudir del pis durant un període pactat.
  • Nua propietat: és el contrari del dret d’usdefruit, no podràs viure en el pis de la teva propietat si una altra persona té dret al seu ús.
  • Una part indivisa: quan la propietat de l’habitatge pertany a diverses persones i només li compres una part.
  • Si el pis està habitat: si en el pis hi ha inquilins o encara viu el propietari demandat, hauràs d’esperar el temps del procés de desnonament per poder entrar i viure en l’habitatge.
  1. Les càrregues sobre l’immoble: si existeixen càrregues sobre el pis, com a hipoteques impagades, les assumirà el comprador. En general, si hi ha càrregues, es resten de la valoració inicial, és a dir, del preu de sortida en subhasta. Per no tenir sorpreses desagradables, és recomanable demanar una nota simple al Registre de la Propietat, on apareixeran les càrregues de l’immoble.
  2. Les despeses finals: També és necessari saber que a més del que paguis en la subhasta, es generaran altres despeses relacionades amb l’habitatge, com són:
  • Els costos de la inscripció de l’habitatge i de la cancel·lació de càrregues en el Registre de la Propietat.
  • Els tributs, com l’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
  • Les despeses de comunitat i l’IBI que no hagués pagat l’anterior propietari, corresponents a l’última anualitat vençuda i el corrent.

En tot cas, resulta sempre aconsellable acudir a un professional si vols evitar sorpreses desagradables; la subhasta requereix preparació, uns sistemes informàtics i conèixer la normativa aplicable.