El soci minoritari podrà deixar la societat quan aquesta no reparteixi almenys un terç dels beneficis obtinguts.Des del 1 de gener de 2017 està en vigor l’art. 348 bis de la Llei de Societats de Capital, que estableix el dret de separació del soci en aquells casos en què la societat no reparteixi com a dividends almenys un terç dels beneficis obtinguts, sempre que es donin una sèrie de requisits legals.Aquesta norma va ser introduïda ja l’any 2011, com a mecanisme per protegir al soci minoritari enfront dels abusos de la majoria, en aquells casos en què, malgrat existir beneficis en la societat, la junta acordi any rere any el no repartiment de dividends, vulnerant el dret del soci als guanys socials.Si bé l’article va aparèixer com s’ha dit fa sis anys, la seva vigència es va limitar tan sol a nou mesos, ja que la seva aplicació va ser suspesa fins al 31/12/2016, a causa de la seva deficient regulació, i a la situació de crisi econòmica en la qual hem estat immersos.Doncs bé, de cara a les juntes que se celebrin en el mes de juny, convé recordar els requisits per a l’exercici d’aquest dret, previst únicament per a societats no cotitzades.REQUISITS:1.- El dret de separació es podrà exercitar a partir del cinquè exercici des de la inscripció de la Societat en el Registre Mercantil.És a dir, la societat ha de portar inscrita almenys cinc exercicis, contant-se aquest període des del primer exercici, encara que sigui incomplet.2.- Que el soci hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials.Si el que es proposa és l’aplicació del resultat a reserves (i no la distribució dels beneficis mínims), el requisit es compleix sempre que el soci voti en contra de la proposta formulada.3.- Que la junta no acordi la distribució com a dividends de, almenys, un terç dels beneficis obtinguts durant l’exercici anterior, legalment repartibles. Queden exclosos els beneficis extraordinaris o atípics, com, per exemple, les plusvàlues obtingudes per la venda d’un bé de l’immobilitzat fix.4.- El soci haurà d’exercitar el dret de separació en el termini d’un mes des de la celebració de la junta general ordinària.La comunicació a la societat haurà de fer-se per escrit, sent recomanable fer-ho a través d’un mitjà que permeti provar la recepció i contingut de la mateixa. COM ES CONCRETA EL DRET DE SEPARACIÓ DEL SOCI?Una vegada exercit el dret de separació pel soci en el termini legalment establert, la societat haurà d’adquirir la seva participació per un import que es correspongui amb el valor raonable de mercat de les participacions o accions.