En preparar la declaració de la RENDA de l’exercici 2016 poden sorgir dubtes sobre com declarar els ingressos obtinguts pel lloguer d’un habitatge.En primer lloc, és necessari advertir del perill de no declarar els ingressos per lloguers d’habitatges, ja que l’Agència Tributària ho podria detectar sobre la base del domicili fiscal que l’inquilí faci constar a la seva pròpia declaració. Això implicaria la corresponent sanció i interessos de demora per part de l’Agència Tributària, així com la impossibilitat d’acollir-te a possibles reduccions de tributació per aquest lloguer.Per quant haig de tributar?El contribuent tributarà pel rendiment net del lloguer de l’habitatge, és a dir, la diferència entre els ingressos i les despeses deduïbles.Quines despeses són deduïbles?

  • Despeses de reparació i conservació de l’habitatge.
  • IBI i altres tributs com a taxa d’escombraries, enllumenat, etc..
  • Interessos de la hipoteca sobre aquest habitatge. No el capital.
  • Amortització de l’immoble. El 3% sobre el major valor entre el d’adquisició i cadastral, sense computar el valor del sòl.
  • Les assegurances de l’habitatge.
  • Quotes de la comunitat de propietaris.
  • Subministraments en cas de ser a càrrec del propietari.
  • Altres despeses, sempre que sigui demostrable la seva necessitat i vinculació a l’habitatge.

Es pot aplicar alguna reducció?Hi haurà una reducció del 60% del rendiment net positiu, sempre que l’immoble estigui destinat a habitatge de l’inquilí. Per tant, aquesta reducció no seria aplicable a lloguers vacacionals.La legislació també estableix una reducció addicional del 30% per als rendiments obtinguts de forma irregular en el temps i en els de generació superior a dos anys i imputats en aquest període impositiu.