Sempre hi ha algú que triga més del compte en pagar o que no acaba de fer-ho mai.Qualsevol factura que hagi complert la seva data de venciment pot ser reclamada per l’empresa o la persona que la va emetre, però existeixen terminis per a la prescripció dels deutes. Depenent del tipus de bé o servei que motiva el deute i de les normes nacionals o autonòmiques que s’apliquin, els deutes tenen un termini o un altre dins del qual poden ser reclamades.Com a norma general, en el cas d´haver de reclamar un deute davant els tribunals per obligacions contretes fora de Catalunya, en les quals s’apliqui el Codi Civil, el termini és de cinc anys.Per contra, si el que es pretén reclamar és un deute a la qual resulti d’aplicació el Codi Civil de Catalunya, el termini serà de deu anys. A més, en aquesta Comunitat Autònoma el termini per reclamar un deute serà de tres anys en els següents casos:

  • Reclamacions relatives a pagaments periòdics que hagin de fer-se per anys o terminis inferiors.
  • Reclamacions relatives a la remuneració de prestacions de serveis i execucions d’obra.
  • Reclamacions relatives al cobrament del preu en les vendes al consum.
  • Reclamacions derivades de responsabilitat extracontractual.

REQUISITS PER RECLAMAR:Perquè un deute pugui ser reclamada s’han de donar diverses condicions:

  • Que la data de venciment s’hagi complert.
  • Que existeixi un document que acrediti el deute (factura, contracte, etcètera).
  • Que el creditor hagi comunicat l’import a causa del deutor.

MANERA DE RECLAMAR:Abans que prescrigui un deute, existeixen una sèrie d’accions que han d’efectuar-se per reclamar un impagament:1º. Enviar un burofax reclamant el pagament del deute a través del teu advocat de confiança. El creditor té dret a reclamar juntament amb el deute els interessos corresponents des del venciment de la factura.Així, a l´enviar la reclamació del deute estàs anunciant-li al teu client morós que vas a prendre les mesures legals oportunes al respecte, per la qual permet obtenir proves de cara a un procediment judicial. També és una forma de pressionar al deutor perquè pagui d’una vegada.2º. Si malgrat l’anterior el deutor no paga, haurà d’acudir-se inevitablement a la via judicial i reclamar el deute a través del procediment més adequat, sobre la base del criteri del teu advocat.En qualsevol cas, serà necessari justificar davant el jutjat l’existència del deute mitjançant un document fefaent, com pot ser una factura, contracte o acord per escrit entre les parts.