El Salari Mínim Interprofessional (SMI) i les Bases Mínimes de cotització augmenten un 8% en 2023.

El Salari Mínim Interprofessional, serà de 1.080 euros per a l’any 2023, això és un 8% més que en 2022, la qual cosa suposa la segona major pujada dels últims 20 anys, només per darrere de l’augment de més del 22% de l’exercici 2019.

El passat 15 de febrer del present, es va publicar el Reial Decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es fixa el Salari Mínim Interprofessional, en el qual s’estableix, entre altres mesures, que el salari mínim interprofessional per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels empleats, s’incrementarà en un 8% respecte al SMI vigent en 2022, durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2023, passant aquest de 1.000 euros a 1.080 euros mensuals per 14 pagues.

Atenent a l’anteriorment exposat, les empreses hauran de regularitzar l’SMI abonat, en el seu cas, des de gener d’aquest exercici, en tant que aquesta pujada ha d’aplicar-se amb caràcter retroactiu, des de l’1 de gener, per la qual cosa s’hauran d’abonar les diferències o endarreriments salarials generats pel retard en la publicació, així com les diferències de cotitzacions a la seguretat social.

Al SMI establert s’addicionarà els complements salarials a què es refereix l’Art. 26.3 de l’Estatut dels Treballadors, així com l’import corresponent a l’increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima o amb incentiu a la producció.

Inevitablement i de manera conjunta, s’haurà d’augmentar, al seu torn, les Bases Mínimes de Cotització en un 8%, atès que l’establerta inicialment per al 2023, estava fixada sobre la base de l’anterior SMI.

En aquesta ocasió, trencant una extensa tradició, atenent que un genera ingressos a l’Estat i l’altre genera despeses, les pensions i prestacions de Seguretat Social, no sols han augmentat en paritat a l’augment de les Bases de Cotització, sinó que, fins i tot, han augmentat mig punt més, un 8,5%, veurem si es manté aquesta paritat a futur o si, per contra, es tracta d’una “flor d’un dia”.