El Parlament de Catalunya posa fi als okupes problemàtics quan els grans propietaris es desentenen del problema.

Efectivament, Catalunya ha aprovat la Llei 1/2023, de 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge i del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.

Amb aquesta nova normativa es pretén que en el cas d’habitatges ocupats o, fins i tot, quan l’inquilí tingui contracte de lloguer o un altre títol que li habiliti per a viure en un pis, les Comunitats de Propietaris i els Ajuntaments tinguin eines per a aconseguir la fi d’activitats molestes i fins i tot delictives.

Es pretén amb això restablir la convivència normal i habitual de tots els residents en la comunitat afectada, ja siguin propietaris o inquilins.

Aquesta norma només afecta a aquells habitatges de les quals són propietaris grans tenidors d’acord amb la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, essencialment entitats financeres, fons d’inversió i persones físiques propietàries de més de quinze (15) pisos, i el propietari no exerceix les accions necessàries per al desallotjament de l’habitatge a conseqüència de l’alteració de la convivència, de la pertorbació de l’ordre públic o se de un possible risc per a la seguretat de l’immoble.

En aquest sentit, l’Ajuntament del municipi on se situï el pis deurà, d’ofici o a instàncies de la Comunitat de Propietaris, requerir a l’amo de la finca perquè compleixi la seva obligació d’exercir les accions corresponents per a posar fi a la situació.

En primer lloc, l’Ajuntament ha de requerir al propietari i a l’ocupant perquè en un termini de cinc (5) dies aportin el títol que permet a l’ocupant residir en la finca, així com al propietari perquè acrediti, en el termini d’un (1) mes, haver exercit l’acció de desnonament de l’immoble.

Si no es compleix amb el requeriment per part del propietari, l’Ajuntament quedarà legitimat per a exercir directament l’acció de desnonament, sent a càrrec del propietari els costos derivats del procediment.

A més, es preveuen diverses sancions, destacant que l’Ajuntament en qüestió podrà adquirir l’habitatge durant set (7) anys per a destinar-la a política públiques de lloguer social.

Així mateix, les Comunitats de Propietaris, tenen la potestat de requerir als ocupants de l’immoble per a cessin en l’activitat molesta i, si no és així, tenen la legitimació per a exercir les oportunes accions legals contra els propietaris i ocupants de la finca.

La Comunitat de Propietaris també pot denunciar els fets davant l’Ajuntament del municipi perquè iniciï les accions pertinents.

La citada llei va entrar en vigor el dia 18 de febrer de 2023.